Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba gotycka. Styl, historia, funkcja, 1400-1530

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-RZG-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rzeźba gotycka. Styl, historia, funkcja, 1400-1530
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Analiza przemian zachodzących w rzeźbie gotyckiej w wiekach XV-XVI.

Pełny opis:

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje sztukę rzeźbiarską w epoce późnego średniowiecza. Będziemy się skupiać na przemianach stylowych od miękkich, idealizujących form gotyku międzynarodowego do ukształtowania się późnogotyckiego realizmu.

Obszarem analizy będą przede wszystkim ośrodki rzeźbiarskie w Rzeszy Niemieckiej i Europie Środkowej. Szczególną uwagę poświęcimy twórczości czołowych artystów, takich jak Mikołaj z Lejdy i Wit Stwosz. Ich sztuka będzie rozpatrywana nie tylko jako wynik inwencji twórczej rzeźbiarza, ale także w szerszym kontekście kulturowym jako wytwór artystyczny, przeznaczony dla określonego kręgu odbiorców.

Literatura:

Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, t. III, Gotik, Red. B. Klein, Darmstadt 2007;

- Gotik, Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, t.I., Red. G. Brucher, München, London, New York 2000;

- Gotika, Dejiny slovenského výtvarného umenia, Red. D. Buran et al., Bratislava 2003;

- Sztuka na Śląsku, XII-XVI w., Katalog zbiorów, Red. B. Guldan-Klamecka, Wrocław 2003;

- Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigmunds von Luxemburg 1387-1437. Ausstellungskatalog, hrsg. Imre Takács, Zsombor Jékely, Szilárd Papp, Györgyi Poszler, Mainz 2006;

- Wokół Wita Stwosza, (Katalog wystawy) Red. D. Horzela i A. Organisty, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

K_U07: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonej analizy dzieła rzeźbiarskiego;

K_U11: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień związanych z przemianami stylu i treści ideowych w rzeźbie gotyckiej;

K_U12: ma umiejętności językowe w zakresie wykorzystania literatury naukowej w dziedzinie historii sztuki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

K_U13: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role słuchacza, dyskutanta i referenta;

K_W02: zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą rzeźby gotyckiej, w szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania;

K_W03: ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię badań nad rzeźbą gotycką;

K_W04: ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziejów rzeźby gotyckiej w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk;

K_W17: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła rzeźbiarskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji na wybrany temat z listy zagadnień, podanej przez prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)