Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kosmiczna Noc Muzeów w Żelazowej Woli. Organizacja wydarzenia kulturalnego w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-NOCM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kosmiczna Noc Muzeów w Żelazowej Woli. Organizacja wydarzenia kulturalnego w praktyce
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot zakłada praktyczne zaangażowanie studentów we współpracę z instytucją kultury – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem programu Nocy Muzeów w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. W trakcie organizacji wydarzenia studenci nabywają niezbędne umiejętności publicznej prezentacji, współpracy w zespole i interakcji z publicznością.

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci przygotowują Noc Muzeów dla Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez pracowników Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz tutorów uniwersyteckich, nabywają praktyczne umiejętności związane z organizacją i prowadzeniem wydarzenia kulturalnego w instytucji kultury.

Pełny opis:

Studenci wcielają się w role pracowników agencji organizującej wydarzenia kulturalne. Zadaniem studentów jest przygotowanie programu Nocy Muzeów dla Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli związanego z tematem muzyki i kosmosu. Na przestrzeni semestru będziemy przechodzić przez kolejne etapy przygotowania wydarzenia kulturalnego dla instytucji publicznej, zaczynając od poznania instytucji – w tym przypadku Muzeum Fryderyka Chopina, jej potrzeb i oczekiwań, poprzez burzę mózgów inicjującą tworzenie programu, ocenę możliwości realizacji wypracowanych pomysłów, aż po przeprowadzenie samego wydarzenia, kontakt z publicznością i kończącą współpracę ewaluację. Studenci będą pracować w parach i grupach, zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami, realizując szczegółowe zadania związane z przygotowaniem programu kulturalnego dla instytucji kultury: merytoryczne (edukacja muzealna, muzykologia, historia sztuki, muzealnictwo) i promocyjne. Aby nabyć umiejętności potrzebne do realizacji poszczególnych zadań, studenci będą uczestniczyć w szkoleniach z ekspertami z Muzeum Fryderyka Chopina i Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczących m.in. umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych. Kurs zakłada intensywną pracę warsztatową w trakcie zajęć i szkoleń, a także indywidualną pracę w domu nad przygotowaniem kolejnych zadań prowadzących do realizacji wydarzenia kulturalnego. Program kursu zakłada, że na każdą godzinę pracy na zajęciach przypadają dwie godziny pracy studenta w domu.

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Literatura:

Kurs ma charakter warsztatowy. Potrzebna literatura zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student zna realia funkcjonowania instytucji kultury w Polsce oraz specyfikę pracy muzeum, w szczególności w zakresie edukacji muzealnej.

Student przygotowuje program wydarzenia kulturalnego dla instytucji kultury, tworzy koncepcję programową, formułuje plan operacyjny, prowadzi spotkania z publicznością, przeprowadza ewaluację przeprowadzonych działań, przeprowadza prezentację i występuje publicznie.

Student potrafi współpracować z innymi, pracować w grupie, poznawać i odpowiadać na potrzeby partnerów współpracujących w ramach wspólnego projektu, rozpoznaje potrzeby odbiorców wydarzeń kulturalnych i dostosowuje program do zamierzonej grupy odbiorców.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie obecności i realizacji zadań przydzielonych im w ramach wspólnie realizowanego projektu, w tym przeprowadzonej samodzielnie prezentacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)