Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie - j. angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-0SLA
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - j. angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy licencjackiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących konstrukcji i redakcji tekstu naukowego oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania tego tekstu naukowego w języku obcym.

Seminaria prowadzone są w zakresie językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa stosowanego (zwłaszcza translatoryki lub glottodydaktyki) i literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z właściwą dla wybranego obszaru zainteresowań naukowych metodologią badawczą. Studenci zapoznają się z pracami teoretycznymi, które stanowią podstawę metod i podejść do analizy danych. Niezbędna jest aktywna postawa studentów, którzy powinni pracować systematycznie i samodzielnie poza zajęciami, poszukując tekstów naukowych, czytając je oraz dokonując ich syntetycznego przeglądu w pracy licencjackiej. Kładzie się nacisk na to, aby uczestnicy kursu zastosowali w praktyce wiedzę dotyczącą poznanych teorii, sposobu prowadzenia badań i zasad pisania pracy naukowej. Studenci prowadzą ponadto własne badania, które są podstawą do sporządzenia przez nich analitycznej części pracy.

Nakład pracy studenta:

- zajęcia (godziny kontaktowe): 30h

- przygotowanie do zajęć: 30h

- praca własna (prowadzenie badań i przygotowanie pracy licencjackiej): 300h

ogółem: 360h (12 ECTS)

Literatura:

Wybór literatury jest dostosowany indywidualnie do konkretnych tematów prac.

Efekty uczenia się:

K1_W05- zna i rozumie specyfikę współczesnych paradygmatów językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego), ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie teorii i metodologii z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa,

K1_W06- zna i rozumie powiązania językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi,

K1_W14- ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

K1_U02- posiada elementarne umiejętności badawcze, potrafi formułować problemy badawcze oraz potrafi używać narzędzi badawczych językoznawstwa stosowanego (w zakresie subdziedzin językoznawstwa odpowiednio do wybranego modułu) i literaturoznawstwa; potrafi odpowiednio dobrać metody pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie wybranej dziedziny,

K1_U04- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku polskim oraz w dwóch studiowanych językach obcych,

K1_U05- potrafi porozumiewać się w dwóch studiowanych językach obcych w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz umie przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji,

K1_U10- potrafi odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu studiowanych dziedzin (językoznawstwa stosowanego i literaturoznawstwa) w typowych sytuacjach profesjonalnych, w tym w projektach zespołowych, również w projektach o charakterze interdyscyplinarnym,

K1_U11- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; umie ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur do własnej działalności zawodowej,

K1_U12- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji, rozumiejąc potrzebę samokształcenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, w tym praktycznych kompetencji językowych,

K1_K02- jest gotów do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (w sytuacjach zawodowych),

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe wymagania oraz kryteria oceny określa każdy prowadzący seminarium w konkretnym cyklu kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bałaga-Rubaj, Agnieszka Błaszczak, Elżbieta Gajek, Marta Kaźmierczak, Monika Konert-Panek, Tomasz Konik, Grzegorz Kowalski, Dominik Kudła, Agnieszka Leńko-Szymańska, Alisa Masiejczyk, Michał Paradowski, Olena Petrashchuk, Karolina Rosales Miranda, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz, Adam Wójcicki
Prowadzący grup: Monika Bałaga-Rubaj, Agnieszka Błaszczak, Elżbieta Gajek, Marta Kaźmierczak, Monika Konert-Panek, Tomasz Konik, Grzegorz Kowalski, Dominik Kudła, Agnieszka Leńko-Szymańska, Alisa Masiejczyk, Michał Paradowski, Olena Petrashchuk, Karolina Rosales Miranda, Agnieszka Szarkowska, Weronika Sztorc, Adam Wójcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)