Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiary aksjologiczne literatury rosyjskiej III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMWA21z
Kod Erasmus / ISCED: 09.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wymiary aksjologiczne literatury rosyjskiej III
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 16.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą. Zaliczenie drugiego semestru seminarium.

Skrócony opis:

Seminarium związane jest z problematyką aksjologiczną w literaturze rosyjskiej, prezentowaną zarówno w tekstach klasycznych (reinterpretacja klasyki) jak i w twórczości autorów drugorzędnych

Pełny opis:

Trzeci semestr seminarium przewiduje kontynuacje pracy nad problematyką aksjologiczną w literaturze rosyjskiej na przykładzie twórczości F.Dostojewskiego, wpływów tego pisarza rosyjskiego na literaturę rosyjską i światową XX-XXI wieku, oraz zapoznanie się z terminologia, związana z interpretacją aksjologiczną jego powieści, przede wszystkim przez Michała Bachtina.

Literatura:

1) Бахтин М.М., Собрание сочинений в семи томах. Тома 1-6. Москва 1997-2012.

2) Иванов Вячеслав, Лик и личины России. Эстетика и литературная критика. Москва 1995.

3) В.Е.Ветловская, Роман Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Санкт-Петербург 2007.

4) М.М.Бахтин: pro et contra. Тома 1 и 2. Санкт-Петербург 2001-2002.

5) Достоевский. Материалы и исследования. Тома 1-21. Ленинград (Санкт – Петербург) 1974-2016.

(электронный ресурс http://lib.pushkinskijdom.ru)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

− student zna teksty oraz problematykę aksjologiczną najważniejszych powieści F.Dostojewskiego

− student zna najważniejsze teksty M.Bachtina poświęcone problematyce aksjologicznej najważniejszych powieści F.Dostojewskiego

− student zna współczesny stan badań oraz współczesną terminologię interpretacji aksjologicznych twórczości F.Dostojeskiego;

− student zna wyniki współczesnych badań aksjologicznych związane z tematyką przygotowywanych na seminarium prac magisterskich

UMIEJĘTNOŚCI

− student ustala tytuł pracy magisterskiej oraz ostatecznie określa jej strukturę wewnętrzną

− student sporządza bibliografię do pracy magisterskiej

− student przygotowuje kolejny fragment (co najmniej jeden rozdział) pracy magisterskiej

− student potrafi zreferować stan badań opracowywanej tematyki

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia problematyki aksjologicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

− student rozumie specyfikę aksjologii w twórczości F.Dostojewskiego

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna (bibliografia), ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Ocena kolejnego fragmentu pracy magisterskiej oraz bibliografii: ocena 30% tekstu pracy oraz bibliografii.

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

270 godz. (9 ECTS) - praca własna studenta:

20% - kwerenda biblioteczna

30% - analiza materiału

50% - przygotowanie 30% tekstu pracy i bibliografii

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Mnich
Prowadzący grup: Roman Mnich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)