Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka białoruskiego. MorfologiaI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0GBM12K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka białoruskiego. MorfologiaI
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka białoruskiego. Fonetyka i fonologia 3221-S1-0GO11A

Założenia (opisowo):

Student powinien znać pewien zakres pojęć z dziedziny językoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z systemem słowotwórczym języka białoruskiego i metodami jego opisu. Rozpatrywane są podstawowe pojęcia i terminy morfologii jako nauki o systemie słowotwórczym i fleksyjnym języka.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

1. zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami i terminami morfologii jako nauki o systemie słowotwórczym języka, tj. z podstawami morfonologii; z zagadnieniami z zakresu słowotwórstwa synchronicznego i diachronicznego;

2. zaprezentować kategorie i typy słowotwórcze;

3. wskazać metody analizy derywatów.

Końcowa część zajęć poświęcona jest rozpatrzeniu zagadnień ogólnych z zakresu fleksji, takich jak:

- pojęcie kategorii gramatycznej;

- imienne i werbalne kategorie gramatyczne, podział leksyki na klasy funkcjonalne;

- białoruskie i polskie systemy klasyfikacji leksemów na części mowy;

- umowność podziału, płynność granic;

- problemy dyskusyjne w klasyfikacji leksemów - budowa konstrukcji fleksyjnej:

- temat, wykładnik fleksyjny.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 2, w tym:

Udział w zajęciach 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 15 godz. i przygotowanie do zaliczenia 15 godz. - 1 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 60 godz. ECTS: 2

Literatura:

1. Belaruskaja mova, red. Hryhorjeva L., Minsk 2006.

2. Lukaszanec A.A., Suczasnaja belaruskaja mova. Marfemika. Marfanalohija. Slovautvarenne, Minsk 2012

3. Marozava J.N., Slovautvarenne. Tearetycznyja asnovy, uzory razboru, testy, kantrolnaja rabota, Vicebsk 2005.

4. Bielaruska mova, red. L.P. Tamilina, Minsk 2012.

5. Ulasevicz V., Sposaby adaptacyi novaj zapazyczanaj leksyki u belaruskaj i polskaj movax, „Studia Białorutenistyczne 7/ 2013, s. 225-234.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię wykorzystywaną w badaniach białorutenistycznych (S1_W01),

- najważniejsze teorie badań literaturoznawczych i językoznawczych (S1_W02),

- złożoną naturę języka, w szczególności języka białoruskiego (S1_W09),

- białoruską terminologię filologiczną (S1_W10)

Student potrafi:

- rozpoznać różne struktury językowe w wypowiedziach i dokonać oceny ich poprawności (S1_U01),

- ozpoznać struktury językowe i dokonać ich oceny pod względem poprawności (S1_U10),

- wykorzystywać terminy lingwistyczne w procesie analizy zjawisk językowych (S1_U13),

- ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności (S1_U25)

Student jest gotów do:

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu filologa (S1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych

Kryteria zaliczenia:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Test zaliczeniowy składający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna zawiera od 5 do 10 pytań otwartych.

Część praktyczna zawiera od 3 do 5 ćwiczeń gramatycznych różnego typu.

Wyniki z obu części testu są łączone i przeliczane według wzoru:

60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 98 % - 5 (ocena bardzo dobra)

99% -100% - 5 !(ocena bardzo dobra z wykrzyknikiem)

Składniki oceny zaliczeniowej:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 50%

- test semestralny – 50 %

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.