Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Fonetyka stosowana Ip

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP1O-PNFS-014
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Fonetyka stosowana Ip
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim od podstaw
Ip Praktyczna nauka języka francuskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie kursu student opanuje w stopniu zadowalającym przewidziane programem zagadnienia i sprawności; będzie potrafił je zastosować w praktyce języka w różnych jego postaciach (czytanie i mówienie).

Wymagania wstępne: brak

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone nabyciu i utrwaleniu sprawności fonetycznych właściwych dla poziomu A1/A2 (wg ESOKJ) wprowadzanych na zajęciach PNJF-kompetencje zintegrowane oraz Gramatyka - Fonetyka

Pełny opis:

Program:

• wymowa wszystkich głosek ze szczególnym naciskiem na samogłoski ustne i nosowe nie występujące w j.polskim

• opozycje fonologiczne w j. francuskim; porównanie z j.polskim

• alfabet francuski

• alfabet fonetyczny (API)

• akcent i intonacja/melodia zdania (twierdzącego, pytającego, wykrzyknikowego)

• relacja między wymową a grafią (akcenty, elizja, e-muet, h-muet, liaison)

Metody nauczania:

• słuchanie i rozpoznawanie dźwięków

• słuchanie i rozumienie krótkich scen dialogowych

• odtwarzanie poprzez naśladownictwo sytuacji komunikacyjnych

• tworzenie/ odgrywanie krótkich dialogów

• praca indywidualna i grupowa

• głośne czytanie

• dyktando

Literatura:

• D. Abry, M-L. Chalaron, Les 500 exercices de phonétique – niv A1-A2, Hachette, 2010

• C. Martins, J.-J. Mabilat , Sons et intonations , Didier, Paris 2004

• B.Martini, S.Wachs, Phonetique en dialogues (niveau debutant), Cle International, Paris 2007

• L. Charliac Phonetique progressive du francais (niveau debutant), Cle International, Paris 1999

• M. Kaneman-Pougatch, Plaisir des sons, Hatier-Didier, Paris 1991

Efekty uczenia się:

po pozytywnym zakończeniu modułu student posiada

WIEDZĘ

- zna podstawową terminologię dot. fonetyki francuskiej i potrafi ją zastosować do opisu i wykonania zadań praktycznych.

- ma podstawową wiedzę o stosunku nauki o dźwiękach (fonologii) do nauki i umiejętności pisania (ortografii)

- ma elementarną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej = K_W09

UMIEJETNOŚCI

• rozpoznania rodzajów intonacji i powtórzenie usłyszanej intonacji

• stosowania właściwej intonacji we właściwej sytuacji (proste sytuacje komunikacyjne)

• poprawnej wymowy wszystkich głosek; + elizji, liaisons

• głośnego czytania krótkich tekstów w sposób komunikatywny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności = K_K01

- umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania = K_02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy i postępów studenta

Szczegóły - Patrz opisy zajęć w poszczególnych grupach.

2021/2022 : na zajęciach wymagane jest noszenie maseczki zakrywającej nos i usta

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek, Małgorzata Molska, Helena Okęcka, Dorota Szeliga
Prowadzący grup: Anna Ciostek, Małgorzata Molska, Helena Okęcka, Dorota Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Molska, Lucas Skurczyński
Prowadzący grup: Małgorzata Molska, Lucas Skurczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)