Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana IIp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP2O-PNJF-GS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana IIp
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie kursu student opanuje w stopniu zadowalającym przewidziane programem zagadnienia gramatyczne oraz będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę podczas komunikacji ustnej i pisemnej w języku francuskim.

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone ugruntowaniu oraz poszerzeniu wiadomości gramatycznych właściwych dla poziomu A2, które były przedmiotem zajęć na I roku studiów pierwszego stopnia. W dalszym etapie będą wprowadzane zagadnienia gramatyczne właściwe dla poziomu B1, następnie – B2. Studenci będą poznawać terminologię gramatyczną w języku francuskim oraz stosować poznane formy podczas komunikacji ustnej i pisemnej. Zajęcia te są skorelowane z modułem PNJF-Kompetencje zintegrowane.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka zajęć:

• determinanty rzeczownika (rodzajniki i zaimki) – ich funkcje, wartości semantyczne i ekwiwalenty,

• zaimki wskazujące przymiotne i rzeczowne,

• zaimki dzierżawcze przymiotne i rzeczowne,

• zaimki nieokreślone,

• zaimki względne proste i złożone,

• zaimki osobowe (zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, zaimki "en" i "y", użycie dwóch zaimków, miejsce zaimków w różnych typach zdań),

• przysłówki zakończone na "-ment" oraz wybrane formy nieregularne,

• tryby: bezokolicznik, indicatif, subjonctif, conditionnel, participe,

• funkcje subjonctif i conditionnel,

• użycie, współwystępowanie i zgodność czasów przeszłych: passé composé, imparfait, plus-que-parfait,

• użycie, współwystępowanie i zgodność czasów przyszłych: futur simple, futur antérieur,

• zgodność participe passé,

• strona czynna i bierna,

• mowa zależna w czasie teraźniejszym i przeszłym,

• składnia czasownika,

• rożne formy wyrażania zależności czasowych i logicznych w zdaniu złożonym i prostym: przyczyna, skutek, cel, przyzwolenie, warunek itd. oraz spójniki wyrażające te zależności,

• wybrane zabiegi stylistyczne o charakterze gramatycznym (np. nominalizacja, użycie gérondif)

Literatura:

Podręczniki

• Supryn-Klepcarz M., Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa: PWN, 2010.

Podstawowe zbiory ćwiczeń :

• Brun C. Morsel M. H. Richou C., L’Exercisier , Presse universitaires de Grenoble

• Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Gliemann M.F., Les exercices de grammaire niveau A2, Paris: Hachette, 2006.

• Caquineau- Gündüz M-P., Daelatour Y. , Jannepin D., Lesage-Langot F., Les exercices de grammaire niveau B1, Paris: Hachette, 2005.

• Marie-Pierre Caquineau-Gündüz , Les 500 exercices de grammaire B2 ; Hachette 2007

• Serijol E., Renaud D., Grammaire – 450 nouveau exercices / niveau intermédiaire, Clé International, Paris, dowolne wydanie.

….. i inne, oraz materiały własne

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu gramatyki na II roku student potrafi:

• biegle posługiwać się terminologią gramatyczną w języku francuskim,

• analizować kontekst językowy i zauważać regularności oraz oboczności używania form językowych, zauważać też i korygować formy niepoprawne,

• porównywać formy językowe, ich sposób funkcjonowania w językach polskim i francuskim,

• generalizować sytuacje komunikacyjne wymagające użycia pewnych form, np. rodzajników,

• czynnie stosować poznane formy gramatyczne w sytuacjach typowych,

• dokonywać transferu poznanych form na nowe, niespotkane dotąd sytuacje komunikacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena CIĄGŁA pracy, uczestnictwa i aktywności (za którą przynany może być bonus) studenta w ciągu semestru/roku

- ocena na podstawie sprawdzianów (3 testów semestralnych długich + 2-3 testów krótkich oraz krótkich wypowiedzi pisemnych)

- oceny semestralne stanowią 50% oceny końcowej (wpisanej do protokołu Egzamin w USOS)

- dla wszystkich prac ocena dostateczna to 60% punktów

Próg / barreme 60% Ocena / note USOS

60-70 % 3

71-76 3,5

77-86 4

87-92 4,5

93-100 5 i/et 5 !

Uszczegółowienie wymagań na pierwszych zajęciach w poszczególnych grupach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Padzik, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Dorota Padzik, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Padzik, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Dorota Padzik, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessia Vignoli, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Alessia Vignoli, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)