Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Iz: Wybrane dzieła literatury francuskiej XVII i XVIII w. i ich kontekst historyczno-literacki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-011
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz: Wybrane dzieła literatury francuskiej XVII i XVIII w. i ich kontekst historyczno-literacki
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie i analiza kilku francuskich utworów literackich powstałych w XVII i w XVIII wieku. Zaproponowane lektury będą obejmowały kilka z najbardziej znanych i uznanych dzieł takich pisarzy jak np. Molier, Racine, Wolter czy Marivaux. Omówienie lektur będzie poprzedzone wstępem dotyczącym kontekstu historyczno-literackiego.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie i analiza kilku francuskich utworów literackich powstałych w XVII i w XVIII wieku. Zaproponowane lektury będą obejmowały kilka z najbardziej znanych i uznanych dzieł takich pisarzy jak np. Molier, Racine, Wolter czy Marivaux. Omówienie lektur będzie poprzedzone wstępem dotyczącym kontekstu historyczno-literackiego, który pozwoli studentom na lepszą orientację w historii literatury obu epok. Konwersatorium ułatwia przygotowania do egzaminu z HLF XVII/XVIII w na II roku studiów. Zajęcia mają także w podstawowym zakresie przygotować studentów do samodzielnej pracy nad tekstem, jego rozumienia i interpretacji w kontekście epoki.

Literatura:

« Précis de la littérature française du XVIIe siècle », sous la direction de Jean Mesnard, Paris, Puf, 1990.

« Précis de la littérature française du XVIIIe siècle », sous la direction de Robert Mauzi, Paris, PUF, 1990

Tournand Jean-Claude, « Introduction à la vie littéraire du XVIIe siècle », Paris, Bordas, 1984, (Dunod, 1997, 3eme éd.).

Zuber Roger, Picciola Liliane, Lopez Denis, Bury Emmanuel, Littérature française au XVIIe siecle, coll. Premier cycle, Paris, Puf, 1992.

Lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium student:

- zna i rozumie: wybrane teksty literackie XVII/XVIII wieku i metodologię badań literaturoznawczych, zna i rozumie omawiane pojęcia z zakresu teorii literatury i teksty literackie, które analizuje w szerokim kontekście nauk humanistycznych (K_W01, K_W04, K_W05, K_W09, K_W10, K_W12)

- potrafi: zanalizować tekst literacki odwołując się do poznanych ujęć literaturoznawczych, zredagować pracę poświęconą zadanemu zagadnieniu, posługiwać się językiem francuskim w mowie i w piśmie na odpowiednim poziomie i stosować uzyskaną wiedzę w podejmowanej aktywności zawodowej (K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12)

- jest gotów do dbałości o francuskie dziedzictwo kulturowe i do przestrzegania podstawowych zasad etyki zawodowej oraz zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_K04, K_K06)

Student powinien: 1. znać podstawowe kierunki literatury francuskiej XVII/XVIII w. 2. znać omawiane pojęcia i teksty, 3. umieć powiązać różne zjawiska literackie, 4. umieć przeprowadzić paralele między autorami i tekstami, 5. umieć samodzielnie zanalizować tekst literacki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: aktywne uczestnictwo, 2 testy, praca pisemna i zaliczenie ustne.

Dopuszczone są 3 nieobecności, a w przypadku większej ilości nieobecności i małej aktywności na zajęciach konieczne może być wykonanie dodatkowej pracy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kulesza
Prowadzący grup: Monika Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)