Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Iz : Koncepcje powieści francuskiej (XIX-XX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz : Koncepcje powieści francuskiej (XIX-XX w.)
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie najważniejszych koncepcji powieści w XIX i XX w.. Przedmiotem lektur będą fragmenty tekstów teoretycznych oraz utworów klasyków literatury Balzaca, Flauberta, Zoli, Prousta, Robbe-Grilleta. Uzupełnieniem tych analiz będzie próba charakterystyki najnowszych zjawisk w powieści francuskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą przemianom, jakim podlega powieść od pierwszej połowy XIX w. do początków XXI w. Interesować nas będzie ewolucja technik narracyjnych oraz punktów widzenia na powieść u najważniejszych pisarzy ostatnich dwóch stuleci. Analizie zostaną poddane podstawowe kategorie takie jak: narrator, postać, czas i przestrzeń, styl, a także zmieniające się zadania powieści. Przedmiotem naszej pracy będą teksty literackie (w całości lub fragmentach) oraz teksty teoretyczne skupione wokół zagadnienia budowy, roli i miejsca powieści w życiu społecznym. Będą nas również interesować tendencje w powieści po 1980 roku, a zwłaszcza powieść społecznie zaangażowana. Autorzy, których teksty zostaną omówione na zajęciach: H. de Balzac, G. Flaubert, É. Zola, M. Proust, A. Robbe-Grillet oraz A. Ernaux, F. Bon i E. Chevillard.

Literatura:

Szczegółowa lista utworów do przeczytania we fragmentach lub w całości zostanie podana na początku zajęć.

Wybrana literatura krytyczna:

P. Berthier, M. Jarrety (dir.), Histoire de la France littéraire. Modernités XIXe-XXe s., 2006.

J.-P. Bertrand, M. Biron, J. Dubois, J. Paque, Le roman célibataire. D’À rebours à Paludes, 1996.

J. Dubois, Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon, 2000.

A. Gefen, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, 2017.

P. Marot, Histoire de la littérature française du XIXe s., 2001.

M. Raimond, Le roman, 1989.

A. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, 1963.

P. Schoentjes, Littérature et écologie. Le Mur des abeilles, 2020.

M. Touret (dir.), Histoire de la littérature française du XXe s. (t. I et II), 2008.

D. Viart, B. Vercier, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, 2005.

D. Viart, Le roman français au XXe s., 2015.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student zna i rozumie:

- chronologię powieści francuskiej (XIX-XXw.)

- terminologią właściwą dla analizy tekstów narracyjnych

- podstawowe procesy zachodzące w obszarach języka, literatury i kultury

- metodologie badań nad językiem, literaturą i kulturą

Po zakończeniu zajęć Student potrafi:

- przedstawić obraz powieści charakterystyczny dla danego autora i/lub epoki

- scharakteryzować cechy postaci, narratora, czasu i przestrzeni właściwe dla danego autora lub danego kierunku

- korzystać z różnych źródeł i sposobów, tradycyjnych i nowoczesnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach;

- posługiwać się podstawowymi umiejętnościami badawczymi, obejmującymi analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu filologii romańskiej

- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa i literaturoznawstwa

- współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

Po zakończeniu zajęć Student jest gotów :

- odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym 2021/2022 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną na platformie zoom.us. /Google meet /Kampus

Testy będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka.

Zasady oceniania:

- wymagana jest obecność na zajęciach (kamera + dźwięk, jeżeli zajęcia będą odbywały się online); Student, który opuści zajęcia więcej niż 3 razy będzie proszony o zgłoszenie się na dyżur (ew. online) w celu omówienia treści zajęć, w czasie których był nieobecny;

- Studenci będą oceniani za swoją pracę na bieżąco; ocenie podlegać będą trzy typy aktywności: 1/ spontaniczny udział w dyskusjach w trakcie zajęć; 2/ wyznaczone przez nauczyciela krótkie prezentacje dotyczące bieżącej tematyki omawianej na zajęciach; 3/ zaproponowane przez nauczyciela dodatkowe lektury teoretyczne (artykuły, rozdziały z książek) związane z tematyką zajęć; teksty te Student będzie mógł zaprezentować w trakcie dyżurów; lista dodatkowych tekstów teoretycznych (dla chętnych) przesłana zostanie Studentom w pierwszym tygodniu zajęć;

- praca pisemna

- semestr kończy się egzaminem ustnym (w czasie sesji) obejmującym tematykę zajęć oraz lektury (lista przesłana zostanie w pierwszym tygodniu zajęć)

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów.

Dyżur w semestrze zimowym: czwartek 12.00-13.00

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)