Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I : Frazeologia w badaniach korpusowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1W-SM-015
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I : Frazeologia w badaniach korpusowych
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (lista przedmiotów):

Wykład monograficzny : Słownik języka semantycznego, czyli (prawie) wszystko o Słowniku objaśniająco-kombinatorycznym Igora Mielczuka 3304-2DXW-WM-SJS

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie uczestników do wyboru tematu pracy dyplomowej oraz zapoznanie ich z teoriami, metodami i narzędziami niezbędnymi do realizacji badania własnego i jego opisu.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest kolokacjom i frazeologizmom w języku francuskim i ich polskim odpowiednikom oraz metodom ich wyszukiwania i opisu. W pierwszym roku seminarium studenci będą czytać i komentować teksty związane z tematem przewodnim seminarium, a także zapoznawać się z teoriami, metodami i narzędziami, które pozwolą im zaprojektować i zrealizować własne badanie. Drugi rok przeznaczony jest na przeprowadzenie badania, począwszy od sformułowania jego tematu i wyboru korpusu, poprzez wyszukanie i analizę kolokacji oraz zaproponowanie ich opisu składniowego, semantycznego i pragmatycznego, aż po zredagowanie pracy magisterskiej obejmującej zarówno część teoretyczną, jak i empiryczną.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest badaniu kolokacji (związków łączliwych) oraz frazeologizmów (związków idiomatycznych) w oparciu o dane językowe pochodzące z korpusów tekstów francusko- i polskojęzycznych (w szczególności z Frantext i NKJP, korpusów dostępnych na platformie Sketch Engine oraz tworzonych przez uczestników seminarium).

W pierwszym roku seminarium studenci będą czytać i komentować teksty poświęcone takim kwestiom, jak definicje kolokacji i frazeologizmów, cechy charakterystyczne odróżniające kolokacje od idiomów oraz od swobodnych związków wyrazowych, miary kolokacji, opis kolokacji i frazeologizmów w różnych typach słowników, wyszukiwanie kolokacji i frazeologizmów w korpusach. Będą także analizować wybrane badania poświęcone różnego typu związkom wyrazowym i samodzielnie weryfikować ich wyniki w oparciu o metodologię językoznawstwa korpusowego.

Wstępne zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz z metodami i narzędziami stosowanymi w językoznawstwie korpusowym ma umożliwić sformułowanie problemu badawczego, który będzie stanowił przedmiot pracy dyplomowej przygotowywanej w drugim roku seminarium. W zależności od tematu pracy przewidywane jest wykorzystanie istniejących korpusów lub stworzenie własnego korpusu jedno- lub dwujęzycznego. Na zajęciach dyskutowane będą kwestie metodologiczne oraz propozycje opisu składniowego, semantycznego i pragmatycznego zebranego materiału. Przypomniane zostaną także wymagania formalne dotyczące redagowania pracy dyplomowej (struktura, język, wymagania typograficzne, sposoby cytowania, sporządzania przypisów i bibliografii etc).

Literatura:

Proponowana bibliografia (która może zostać uzupełniona o inne pozycje w zależności od zainteresowań uczestników seminarium):

Dubreil E. (2008) Collocations : définitions et problématiques, in : Texto! XIII/1.

Gledhill Ch., Frath P. (2007) Collocation, phrasème, dénomination : vers une théorie de la créativité phraséologique, in : La Linguistique 43 (1), 65-90.

Goossens V. (2005) Les noms de sentiment. Esquisse de typologie sémantique fondée sur les collocations verbales, in : Sémantique des noms et adjectifs d'émotion, LIDIL 32, 103-121.

Grossmann F., Tutin A. (2003) Quelques pistes pour le traitement des collocations, in : F.Grossmann et A.Tutin (éds), Les collocations : analyse et traitement, Travaux et recherches en linguistique appliquée, Amsterdam, de Werelt, 5-21.

Grossmann F., Tutin A. (2005) Joie profonde, affreuse tristesse, parfait bonheur : sur la prédicativité des adjectifs intensifiant certains noms d ’émotion, in : Cahiers de lexicologie 86, 1-18.

Hausmann F.J. (1979) Un dictionnaire des collocations est-il possible ?, in : Travaux de littérature et de linguistique de l’Université de Strasbourg XVII (1), 187-195.

Krzyżanowska A. (2017) Étude comparée de la terminologie linguistique : Le cas de la phraséologie française et polonaise, Roczniki Humansityczne, 117-129.

Lamiroy B., Klein J.R. (2005) Le problème central du figement est le semi-figement, Linx, 53, 135-154.

Mejri S. (2010) : « Figement, collocation et combinatoire libre » in : Anscombre J.-C. , Mejri S. (eds) Le figement linguistique: la parole entravée, 63-77.

Mel’čuk I. (2003) Collocations : définition, rôle et utilité, in : F.Grossmann et A.Tutin (éds.), Les collocations : analyse et traitement, Travaux et recherches en linguistique appliquée, Amsterdam, de Werelt, 23-31.

Pilecka E. (2015) Propositions pour un dictionnaire des moyens d'intensification, Studia Romanica Posnaniensia 42(1), 83-96.

Roberts R. (1996) Le traitement des collocations et des expressions idiomatiques dans les dictionnaires bilingues, in : Clas A., Béjoint H., Thoiron Ph. (éds), Les dictionnaires bilingues, Louvain-la-Neuve, Aupelf/Uref /Éditions Duculot, 181-198.

Tutin A. (2005) Le dictionnaire de collocations est-il indispensable?, in : Dictionnaires : nouvelles approches, nouveaux modèles, Revue Française de Linguistique Appliquée X (2), 31-48.

Tutin A., Grossmann F. (2002) Collocations régulières et irrégulières : esquisse de typologie du phénomène collocatif, in : Revue Française de Linguistique Appliquée, VII (1), 7-25.

Williams G. (2001) Sur les caractéristiques de la collocation, Actes TALN 2001, Tours, 9-16.

Williams G., (2003), Les collocations et l’école contextualiste, in : Grossmann F., Tutin A. (éds), Collocations : analyse et traitement, Travaux et recherches en linguistique appliquée, Amsterdam, de Werelt, 33-44.

Efekty uczenia się:

K_W01- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych,

a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W02 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych,

a w szczególności nauk filologicznych

K_W08 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego

K_W11 - zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich

K_W15 - zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

K_W16 - posiada podstawy wiedzy o wykorzystaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności w planowaniu rozwoju zawodowego

K_U02 - posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej

K_U03 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy magisterskiej

K_U06 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz ich syntetycznego ujmowania

K_U08 - umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych

K_U13 - potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie językoznawstwa

K_U15 - stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

K_K01 - dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. kompetencji

K_K05 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

I rok I semestr: ocena ciągła na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (prezentacja lektur, udział w dyskusji).

I rok II semestr: ocena jw. + przedstawienie propozycji tematu i wstępnej bibliografii.

W każdym semestrze dopuszczalne są 2 nieobecności.

W sem. zimowym 2021/2022 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną na platformie zoom.us (wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka).

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)