Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Hiszpanii IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HH4-21 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Hiszpanii IV
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią Hiszpanii XX i XXI wieku; ukazanie jej z perspektywy człowieka i społeczeństwa na

Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury narodowej Hiszpanii.

Szczególny nacisk położony jest na wojnę domową, kształtowanie się reżimu frankistowskiego oraz antyklerykalizm potem zaś szczegółowo omawiane jest przejście do demokracji i rządy PSOE i PP.

Kurs zawiera także podstawowe wiadomości z historii gospodarczej Półwyspu.Skrócony opis:

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii od wojny domowej do III Republiki.

Pełny opis:

Propaganda wojenna w kulturalnych odsłonach: piosenki, fotografia, wystawa w Paryżu.

Reżim frankistowski: współpraca z nazistowskimi Niemcami

Reżim frankistowski: katastrofa ekonomiczna autarkii

Kultura popularna czasów dyktatury

Idealna kobieta frankistowska i emancypacja kobiet

Muzyka jako forma oporu: Nova Canço katalońska, cantautores

Katolicyzm hiszpański w XX w.

Mit pokojowego przejścia do demokracji

Neoliberalizm PSOE i postfrankizm PP.

La ley de memoria histórica

Kryzys strukturalny gospodarki i systemu politycznego od 2008r.

Oburzeni i pokolenie ani-ani

Katalonia i Hiszpania

Kryzys monarchii hiszpańskiej

Literatura:

PODRĘCZNIKI

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 2009

Ch. Esdayle, La quiebra del liberalismo, 1808-1939, Critica, Barcelona 2000

J. Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Critica, Barcelona 2005

DODATKOWE (wybrane fragmenty)

Paloma Aguilar Fernández, El resurgir del pasado en España, Taurus, Madrid 2018

José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España, Taurus, Madrid 2001

Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles, Critica, Barcelona 1989

William Callahan, La Iglesia católica en España, Critica 2005

X. F. Coronado La censura franquista: crónica de un despropósito

GAL. Actas del proceso (El Mundo)

Eslava Galán, “Coitus interruptus”

J.L. Martin Descalzo, Tarancon, el cardenal de cambio

Tadeusz Miłkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łąck 2006

Miguel Payán, La historia de España a través del cine , Cacitel, Madrid 2007 V.

Pérez Díaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Znak, Kraków 1996

Carlos Rojas, Burbonowie pozbawieni tronu, Kraków 2001, TAiWPN Universitas

Ksawery Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii

Gabriel Tortella, El desarrolló de la España contemporánea, Alianza, Madrid 2004

Tusell Javier, "El Aznarato", Aguilar, Madrid 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S1K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym P7S_WG

S1K_W02 powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych P7S_WG

S1K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej P7S_WG,

P7S_WK

S1K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Hiszpanii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi P7S_WG

S1K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych P7S_WG

S1K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych P7S_WG

Umiejętności: absolwent potrafi

S1K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych Hiszpanii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych P7S_UW

S1K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową P7S_UU

S1K_U03 wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej P7S_UK

S1K_U04 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW, P7S_UK

S1K_U05 posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW

S1K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i hiszpańskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych P7S_UW

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

S1K_K01 współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role P7S_KR

S1K_K02 rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Egzamin pisemny. Pytania otwarte. Warunki przystąpienia do egzaminu: zaliczenie konwersatorium. Egzamin pisemny w sali lub KAMPUS.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Miłkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Miłkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii dwóch ostatnich wieków od wojny domowej do III Republiki.

Pełny opis:

Propaganda wojenna w kulturalnych odsłonach: piosenki, fotografia, wystawa w Paryżu.

Reżim frankistowski: współpraca z nazistowskimi Niemcami

Reżim frankistowski: katastrofa ekonomiczna autarkii

Kultura popularna czasów dyktatury

Idealna kobieta frankistowska i emancypacja kobiet

Muzyka jako forma oporu: Nova Canço katalońska, cantautores

Katolicyzm hiszpański w XX w.

Mit pokojowego przejścia do demokracji

Neoliberalizm PSOE i postfrankizm PP.

La ley de memoria histórica

Kryzys strukturalny gospodarki i systemu politycznego od 2008r.

Oburzeni i pokolenie ani-ani

Katalonia i Hiszpania

Kryzys monarchii hiszpańskiej

Literatura:

PODRĘCZNIKI

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 2009

Ch. Esdayle, La quiebra del liberalismo, 1808-1939, Critica, Barcelona 2000

J. Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Critica, Barcelona 2005

DODATKOWE (wybrane fragmenty)

Paloma Aguilar Fernández, El resurgir del pasado en España, Taurus, Madrid 2018

José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España, Taurus, Madrid 2001

Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles, Critica, Barcelona 1989

William Callahan, La Iglesia católica en España, Critica 2005

X. F. Coronado La censura franquista: crónica de un despropósito

GAL. Actas del proceso (El Mundo)

Eslava Galán, “Coitus interruptus”

J.L. Martin Descalzo, Tarancon, el cardenal de cambio

Tadeusz Miłkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łąck 2006

Miguel Payán, La historia de España a través del cine , Cacitel, Madrid 2007 V.

Pérez Díaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Znak, Kraków 1996

Carlos Rojas, Burbonowie pozbawieni tronu, Kraków 2001, TAiWPN Universitas

Ksawery Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii

Gabriel Tortella, El desarrolló de la España contemporánea, Alianza, Madrid 2004

Tusell Javier, "El Aznarato", Aguilar, Madrid 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.