Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Hiszpanii II wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HKH-21w Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Hiszpanii II wykład
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią Hiszpanii XIX i XX wieku; ukazanie jej z perspektywy człowieka i społeczeństwa na

Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury narodowej Hiszpanii.

Szczególny nacisk położony jest na wojnę z inwazją francuską, kształtowanie się reżimu liberalnego oraz narodziny antyklerykalizmu potem zaś

szczegółowo omawiane jest dyktatura Primo de Rivery, czasy II Republiki, Wojna Domowa, reżim frankistowski i rządy odrodzonej demokracji. Kurs zawiera także podstawowe wiadomości z historii gospodarczej Półwyspu.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie historii Hiszpanii XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem trzech najważniejszych wydarzeń tego okresu: inwazji napoleońskiej, Wojny Domowej i przejścia do demokracji. Ćwiczenia oparte na materiałach źródłowych, literaturze pięknej i literaturze historycznej, w głównej mierze w języku hiszpańskim.

Pełny opis:

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii dwóch ostatnich wieków

Wykład

1. Inwazja napoleońska

2. Restauracja i państwo liberalne

3. I Republika

4. Restauracja władzy Burbonów i system Canovasa

5. Utrata kolonii i rewolucje społeczne

6. Dyktatura Primo de Rivery

7. II Republika

8. Wojna domowa

9. Rządy Franco

10. Transformacja polityczna

11. Hiszpania demokratyczna - restrukturalizacja gospodarki PSOE

12. Hiszpania demokratyczna - neofrankizm PP

13. Kryzys 2008

14. Katalonia i Hiszpania

15. Katolicyzm hiszpański

Literatura:

1. T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 2009

2. J. Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Critica, Barcelona 2005

3. Ch. Esdayle, La quiebra del liberalismo, 1808-1939, Critica, Barcelona 2000

4. V. Pérez Díaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Znak, Kraków 1996

5. G. Tortella,El desarollo de la España contemporanea, Alianza, Madrid 2004

6. T.Miłkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łąck 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student po ukończeniu zajęć zna i rozumie:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w

działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (K_W01)

- powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (K_W02)

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami

własności intelektualnej (K_W03)

- zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach hiszpańskojęzycznych lub portugalskojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o

powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W04)

- terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_W05)

- współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych

dla studiów iberystycznych (K_W06)

Umiejętności

Student po ukończeniu zajęć potrafi:

- wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów hiszpańskiego

lub portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych,

opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_U01)

- samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne

działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (K_U02)

- wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii

fachowej (K_U03)

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i hiszpańskim lub

portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_U06)

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku hiszpańskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U08)

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z zakresu problematyki iberystycznej i zagadnień z nią

związanych (K_U09)

Kompetencje społeczne

Student po ukończeniu zajęć jest gotów do:

- współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01)

- rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki przystąpienia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.

Wykład - egzamin pisemny, pytania otwarte.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.