Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagadnienia kulturalne portugalskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WZKP-SEM-LIC Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagadnienia kulturalne portugalskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 3 rok 1 stopnia
Seminaria licencjackie dla studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony i zaliczony II rok studiów w sekcji Luzo-brazylijskiej ISIiI.


Powinien posiadać znajomość języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym zredagowanie tekstu o objętości około 30 stron oraz solidne rozpoznanie wybranego zagadnienia, a także własne zainteresowania tematyką kultury i sztuki portugalskiej.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kultura i sztuka portugalskojęzyczna (z naciskiem na Portugalię i PALOPy) z naciskiem na audiowizualność i formy pokrewne (kino, komiks, sztuki współczesne, sztuki graniczne, sztuki audiowizualne)

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone dla III roku studiów licencjackich, prowadzone w jęz. portugalskim i polskim, mające na celu zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie kultury i sztuki portugalskojęzycznej z naciskiem na audiowizualność i formy pokrewne (kino, komiks, sztuki współczesne, sztuki graniczne, sztuki audiowizualne).

Seminarium umożliwia napisanie pracy licencjackiej w języku portugalskim związanej tematycznie, problemowo i metodologicznie (bibliografia przede wszystkim i głównie portugalskojęzyczna z uwzględnieniem światowego stanu badań) z jedną z dziedzin z zakresu kultury i sztuki portugalskojęzycznej (kino, komiks, sztuki współczesne, sztuki graniczne, sztuki audiowizualne).

Literatura:

Umberto Eco, Como se faz uma tese em Ciências Humanas (i podobne opracowania)

Przykładowe prace licencjackie.

Źródła drukowane i internetowe, będące wynikiem samodzielnej kwerendy studenta i zaakceptowane oraz uzupełnione przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Student wie jak dobierać metodologię do badań kulturoznawczych przede wszystkim zorientowanych na badanie nowych fenomenów z portugalskiego obszaru językowego. Wie jak dostosować taką metodologię do uniwersalnych wymogów badań kulturoznawczych. Zna współczesne trendy metodologiczne w badaniach nad fenomenami kulturowymi. Zna terminologię ogólną, która obowiązuje w dyskursie naukowym (w języku portugalskim i polskim), oraz szczegółową z zakresu studiów nad kulturą. Wie jak wykorzystać wiedzę źródłową z zakresu literatury, sztuki, historii, geografii i kultury w badaniach kulturoznawczych. Ma uporządkowaną wiedzę źródłową oraz w zakresie kulturoznawczych narzędzi badawczych.

Student trafnie dobiera koncepty teoretyczne oraz metodologiczne do kulturoznawczego badania obszaru zasięgu języka portugalskiego. Potrafi dobrać metodologię do analizy i interpretacji kulturoznawczej różnych wytworów kultury (grafitti, film, literatura, komiks, gry komputerowe, etc.). Potrafi na podstawie teoretycznych opisów z zakresu kulturoznawstwa konstruować zmodyfikowane narzędzia badawcze, które wykorzystuje do badania nowych zjawisk. Potrafi reinterpretować oraz tworzyć syntezy różnych teoretycznych konceptów kulturoznawczych. Potrafi samodzielnie wyszukiwać potrzebnych mu do pisania pracy licencjackiej konceptów teoretycznych ze wszystkich implikowanych przez temat badania zakresów. Potrafi dogłębnie analizować materiał źródłowy i merytorycznie argumentować w ramach wywodu. Potrafi stworzyć pisemną wypowiedź, będącą szczegółową analizą i interpretacją określonego w temacie dysertacji zadania badawczego.

Student jest świadomy tego, że jego praca pozwala lepiej zrozumieć przepływ idei między obszarami kultur polskiej i portugalskiej. Trafnie określa priorytety w realizacji swojego zadania badawczego. Ma nawyk śledzenia życia kulturalnego w portugalskim obszarze językowym.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy seminarium będą oceniani na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, w tym krótkich prezentacji, oraz systematycznego zdawania relacji z postępów w przygotowaniu pracy. Gotowa praca powinna zostać przedstawiona w grupie seminaryjnej w formie prezentacji. Ocena końcowa jest wypadkową oceny z pracy na zajęciach, pracy nad przygotowaniem pracy licencjackiej oraz efektu końcowego pod postacią napisanego licencjatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jankowski
Prowadzący grup: Jakub Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.