Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr dell'arte a literatura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S20KL01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teatr dell'arte a literatura
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Przedmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny poświęcony związkom teatru dell'arte z literaturą. Na zajęciach badać będziemy przede wszystkim teksty włoskich aktorów zawodowych (scenariusze, komedie, traktaty w obronie sztuki teatralnej), ich inspiracje literackie, ale także wpływy komedii dell'arte na inne formy sztuki.

Pełny opis:

Teatr dell'arte bywa określany jako forma teatru ludowego lub niezbyt wyszukany gatunek teatralny, kojarzony z improwizacją, brakiem tekstu oraz maskami. Ale ten, wywodzący się z epoki wczesnonowożytnej, włoski teatr zawodowy łączył bardzo bogatą i różnorodną tradycję kultury oralnej oraz piśmiennej, która w tym okresie charakteryzowała się silnymi residuami oralności. Wykład konwersatoryjny poświęcony jest związkom teatru dell'arte z literaturą. Na zajęciach badać będziemy przede wszystkim teksty włoskich aktorów zawodowych (scenariusze, komedie, traktaty w obronie sztuki teatralnej), ich inspiracje literackie, ale także wpływy komedii dell'arte na inne formy sztuki.

Literatura:

Andreini F., Le bravure del Capitan Spavento, Pisa 1987.

Andreini G.B., Opere teoriche, Firenze 2013.

Barbieri N., La Supplica discorso famigliare..., Milano 1971.

Ferrone S., La commedia dell’arte: attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII secolo), Einaudi, Torino 2014.

Fiorillo S., La cortesia di Leone e Ruggiero con la morte di Rodomonte, Lucca 1997.

Henke R., Performance and Literature in the Commedia dell'Arte, Cambridge 2010.

I canovacci della commedia dell'arte, Torino 2007.

Jordan P. , The venetian origins of the Commedia dell'Arte, London 2014.

Ojeda Calvo M., Stefanelo Botarga e Zan Ganassa. 1, Scenari e zibaldoni di comici italiani nella Spagna del Cinquecento, Roma 2007.

Le théâtre italien et l'Europe : XVe - XVIIe siècles, Paris 1983.

MacNeil A., Music and Women of the Commedia dell'Arte in the Late Sixteenth Century, New York 2005.

Marotti F., Romei G., La Commedia dell'Arte e la società barocca, La professione del teatro, Roma 1991.

Taviani F, Schino M., Il segreto della commedia dell'arte: la memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII, XVIII secolo, Firenze 2007.

Tessari R., Commedia dell'Arte: la Maschera e l'Ombra, Milano 1981.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 - w sposób pogłębiony powiązania literaturoznawstwa z nauką o sztuce (teatr, malarstwo, muzyka, balet);

K_W02 - w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego związane z historią teatru dawnego;

K_W03 - w sposób pogłębiony wybrane aspekty kulturowe Włoch w XVI, XVII i XVIII wieku;

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 - przeprowadzić pogłębioną analizę dawnego dzieła dramatycznego (XVI-XVIII w.) z zastosowaniem zróżnicowanych metod;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K04 - uczestniczenia w życiu teatralnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań w ramach zajęć;

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (student ma prawo do dwóch nieobecności na zajęciach);

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów);

- egzamin pisemny (analiza wybranego tekstu lub fragmentu tekstu);

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)