Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kina włoskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z09F05-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia kina włoskiego II
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Do pełnego uczestnictwa w zajęciach konieczna jest przynajmniej podstawowa znajomość języka włoskiego, umożliwiająca np. czytanie napisów przy projekcji filmów. Niektóre materiały filmowe mogą być wyłącznie w języku włoskim, również bez napisów.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z historii powojennego kina włoskiego.

Zajęcia uzupełnione będą projekcją wybranych fragmentów filmowych.

Pełny opis:

Tematem zajęć są wybrane zagadnienia historii powojennej kinematografii włoskiej oraz sylwetki i twórczość nabardziej reprezentatywnych twórców włoskiego kina.

Zajęcia uzupełnione będą projekcją wybranych fragmentów filmowych.

Literatura:

1. Brunetta G.P., Il cinema italiano contemporaneo, Roma-Bari 2007

2. Miczka T., Kino włoskie, Gdańsk, 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

2. Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz wiedzę o historii Włoch.

3. Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch

Umiejętności:

1. Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

2.Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

2.Jest przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym międzynarodowej.

3. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form .

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (3 dopuszczalne nieobecności), końcowy sprawdzian pisemny w postaci testu złożonego z ok. 15 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.