Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kina włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z19F07-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia kina włoskiego I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawiane są zagadnienia dotyczące historii powojennego kina włoskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kina autorskiego począwszy od lat 60. po dzień dzisiejszy, oraz autorów takich, jak Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Moretti.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej jednego z kluczowych zjawisk powojennej kinematografii włoskiej, czyli kina autorskiego. Jest to niejako kontynuacja zajęć, które prowadzone były w semestrze zimowym 2010/2011, stanowią one jednak odrębną całość. Omawiana jest twórczość wybranych, reprezentatywnych twórców tego nurtu, Antonioniego, Pasoliniego, Bertolucciego, Bellocchia, Morettiego. Zajęcia ilustrowane są fragmentami wybranych filmów powyższych twórców, które analizowane są przez prowadzącego z udziałem słuchaczy.

Zajęcia, które są kontynuacją tematyki z poprzedniego tygodnia, rozpoczynają się przypomnieniem omawianych zagadnień.

Nakład pracy studenta:

Wykład/konwersatorium = 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenie = 15 godzin

Razem = ok. 45 godzin

Literatura:

1. Brunetta G.P., Il ciemna italiano contemporaneo, Roma-Bari 2007

2. Miczka T. W cinecittà i okolicach, Kraków 1993

3. Michelangelo Antonioni, pod red. Bogusława Żmudzińskiego, Kraków 2004

4. Siciliano E., Vita di Pasolini, Milano 2005

5. Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej, wybór i oprac. Tadeusz Miczka, Filmoteka Narodowa 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

-w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

- najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (3 dopuszczalne nieobecności), końcowy sprawdzian pisemny w postaci testu złożonego z ok. 15 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Osmólska-Mętrak
Prowadzący grup: Anna Osmólska-Mętrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Osmólska-Mętrak
Prowadzący grup: Anna Osmólska-Mętrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.