Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badawczy komparatysty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z20LIC-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy komparatysty
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Wiadomości i umiejętności z zakresu badań komparatystycznych zdobyte podczas zajęć posłużą słuchaczom do napisania prac dyplomowych w perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów współczesnej literatury i, szerzej, kultury włoskiej.

Pełny opis:

Seminarium adresowane jest do studentów, którzy chcieliby napisać prace zorientowane porównawczo, z uwzględnieniem tekstów współczesnej literatury i, szerzej, kultury włoskiej.

Celem seminarium jest kształcenie sprawności rozpoznawania specyfiki i dokonywania krytycznej, twórczej analizy tekstów kultury z wykorzystaniem metodologii komparatystyki, ćwicząc kompetencję ich czujnej i metaforycznej obserwacji, a w rezultacie przygotowanie do zrealizowania koncepcji pracy dyplomowej. Podczas kursu przewiduje się zatem także spotkania poświęcone formalnemu opracowaniu i redakcji tekstu oraz doskonaleniu warsztatu prowadzenia własnej kwerendy bibliograficznej.

Koncepcja kursu zakłada, że po syntetycznym wprowadzeniu dotyczącym historii, ewolucji, teorii i metodologii badań komparatystycznych, systematyzacji tendencji, pojęć i narzędzi komparatystyki, słuchacze zapoznają się głównie z wiedzą na temat: literatury porównawczej, przestrzeni (i debaty o) interdyscyplinarności, relacji literatury i innych sztuk, komparatystyki kulturowej, komparatystyki mediów, przekładu w polu nowoczesnych badań porównawczych, dyskusji o literaturach narodowych i literaturze światowej. W ramach przeglądu zagadnień uwzględnione zostaną koncepcje włoskich badaczy i recepcja dokonań najważniejszych teoretyków (i praktyków) dyscypliny we Włoszech.

W trakcie zajęć o charakterze warsztatowym studenci dokonują - samodzielnie i w grupach - zestawień konkretnych form i tekstów kultury, konfrontują kategorie współczesnych mediów, w tym mediów cyfrowych. Tropią i objaśniają powiązania, oddziaływania, paralelizmy i różnice między systemami, elementami, przekazami (m.in. tekstami literackimi, filmami, widowiskami teatralnymi, wytworami z obrębu rozmaitych sztuk wizualnych, muzyką, dyskursami). Szczególną uwagę poświęca się wybranym zjawiskom na gruncie najnowszej kultury włoskiej, proponowanym przez prowadzącą zależnie od zainteresowań badawczych uczestników kursu.

Literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivaničková, Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Auerbach E., Philologie der Weltliteratur. Filologia della letteratura mondiale, trad. di R. Engelmann, Book Editore, Castel Maggiore 2006.

Benvenuti G., Ceserani R., La letteratura nell’età globale, il Mulino, Bologna 2012.

Bernardelli A., Che cos’è l’intertestualità, Carocci, Roma 2013.

Bilczewski T., Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010.

Boitani P., Di Rocco E., Guida allo studio delle letterature comparate, Laterza, Bari 2013.

Brzostowska-Tereszkiewicz T., Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, [w:] „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3/4.

Gardini N., Letteratura comparata. Metodi, periodi, generi, Mondadori, Milano 2002.

Gnisci A., Sinopoli F., Comparare i Comparatismi. La Comparatistica letteraria oggi in Europa e nel mondo, Lithos, Roma 1995.

Gnisci A., Sinopoli F., Moll N., La letteratura del mondo nel XXI secolo, Bruno Mondadori, Milano 2010.

Gnisci A., Sinopoli F., Manuale storico di letteratura comparata, Meltemi, Roma 1997.

Hejmej A., Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Universitas, Kraków 2012.

Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Universitas, Kraków 2004.

Kasperski E., Kategorie komparatystyki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Kasperski E., O teorii komparatystyki, [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1998.

Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Komparatystyka dzisiaj, Tom 1, Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Universitas, Kraków 2010.

Komparatystyka literacka a przekład, red. P. Fast., K. Żemła, Śląsk, Katowice 2000.

Letteratura comparata, a cura di A. Gnisci, Paravia Bruno Mondadori, Milano 2002.

Letterature comparate, a cura di F. de Cristofaro, Carocci, Roma 2014.

Lopopolo M., Che cos'è la letteratura comparata, Carocci, Roma 2012.

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Płaszczewska O., Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Universitas, Warszawa 2015.

Sinopoli F., Interculturalità e transnazionalità della letteratura: questioni di critica e studi di casi, Bulzoni, Roma 2014.

Sinopoli, F., La dimensione europea nello studio letterario, Pearson Paravia Bruno Mondadori, Milano 2009.

Szczęsna E., Cyfrowa semiopoetyka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.

Szczęsna E., Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

“Teksty Drugie”, nr 4/2014 (cały numer, a w szczególności: Serkowska H., Włoski wkład w debatę wokół literatury światowej i literatur narodowych).

Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Rozmaite teksty kultury omawiane w ramach konkretnych zajęć będą wskazywane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dawnej literatury i kultury włoskiej.

2. Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze literaturoznawcze.

Umiejętności

Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej podstawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

2. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych działań profesjonalnych.

3. Ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej.

4. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła aktywności studenta i bieżącego przygotowania do poszczególnych zajęć

- przedstawienie planu pracy licencjackiej (po pierwszym semestrze seminarium)

- prezentacja na temat zagadnień związanych z tematem pracy licencjackiej (drugi semestr seminarium)

- systematyczne opracowywanie poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej

- złożenie pracy licencjackiej (po drugim semestrze seminarium)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.