Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terminologia języków specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z21LIC-03
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Terminologia języków specjalistycznych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 18.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia wpisują się w ofertę dydaktyczną językoznawczych seminariów licencjackich i tematyką sytuują się na przecięciu 4 sektorów językoznawstwa: socjolingwistyki, językoznawstwa ogólnego (morfologia, słowotwórstwo, jak również składnia), leksykologii i semantyki. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w semestralnym wymiarze 15 godzin (2 x 45 min. co 2 tygodnie) i kończą się po VI semestrze zaliczeniem na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zatwierdzenie przez Promotorkę przygotowanej samodzielnie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Tematyką seminarium są metody pozyskiwania terminologii przez języki specjalistyczne, z uwzględnieniem strategii wewnątrz-, zewnątrz- i międzyjęzykowych oraz analizy leksykologicznej i semantycznej. Podczas pierwszych zajęć zapoznamy się z procedurami, wymogami i normami formalnymi stawianymi pracy licencjackiej, kwestiami językowymi i edycyjnymi usprawniającymi jej redakcję. W ciągu pierwszego miesiąca seminarzyści dokonują wyboru języka specjalistycznego i określenia tematów, gromadzą podstawową bibliografię oraz określają korpus badawczy. Pierwszym zagadnieniem teoretycznym, któremu się przyjrzymy będzie pojęcie języka specjalistycznego oraz ogólnych właściwości języków specjalistycznych na tle innych odmian języka włoskiego, w tym języka standardowego. W następnej kolejności przeanalizujemy sposoby wzbogacania leksyki, którymi dysponuje język włoski, ze szczególnym uwzględnieniem natury i produktywności procesów słowotwórczych (derywacyjnych, kompozycyjnych, konwersyjnych i redukcyjnych), zapożyczeń, kalk oraz neologizmów. Drugi semestr seminarium jest skoncentrowany głównie na pracy analitycznej nad wybranym korpusem badawczym, której etapy i rezultaty Seminarzyści przestawiają na zajęciach, z uwzględnieniem również etymologii poszczególnych terminów, jak też – w zależności od indywidualnych potrzeb lub życzeń – odpowiedników analizowanych terminów w języku polskim lub w innych znanych językach nowożytnych (np. francuski, angielski).

Literatura:

1. DARDANO, M (2009). Costruire parole. La morfologia derivativa dell’italiano. Bologna: Il Mulino.

2. SCALISE, S. / BISETTO, A. (2008): La struttura delle parole. Bologna: Il Mulino.

3. APRILE, M. (2005): Dalle parole ai dizionari. Bologna: Il Mulino.

4. GROSSMANN, M. / RAINER, F. (eds) (2004): La formazione delle parole in italiano. Tübingen: Niemeyer.

5. CORTELAZZO, M. A. (1990), Lingue speciali. La dimensione verticale. Padova: Unipress.

6. BECCARIA, G. L. (ed.) (1973): I linguaggi settoriali in Italia. Milano: Bompiani.

7. BERRUTO, G. (2006), Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Roma, La Nuova Italia Scientifica.

8. DARDANO, M. / TRIFONE, P. (1995): Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli Editore.

9. DARDANO, M. (1996): Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.

10. BONOMI, I. / MASINI, A. / MORGANA, S. / PIOTTI, M. (2005): Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci.

11. D'ACHILLE, P. (2003): L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.

12. BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.

Dodatkowo pozycje bibliograficzne poświęcone poszczególnym językom specjalistycznym, w zależności od wyboru przedmiotu badań Seminarzysty

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań dziedziny;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności wedle wskazówek opiekuna naukowego; P6S_UW

K_U06 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł;

K_U08 planować i organizować pracę, współdziałać w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych;

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznawania autorytetu ekspertów, zasięgania ich opinii przy rozwiązywaniu złożonych problemów;

Metody i kryteria oceniania:

 bieżące przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział (udział w dyskusji, wygłoszenie krótkiego referatu na wybrany temat, a w II semestrze przedstawienie rezultatów pracy analitycznej)

 przedstawienie przez studenta i akceptacja przez prowadzącą planu pracy dyplomowej (koniec I semestru)

 bieżące przygotowanie poszczególnych rozdziałów części pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)