Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kina włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z22F01-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kina włoskiego I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone są historii kina włoskiego od jego narodzin aż do końca lat 60. XX wieku. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami oraz aspektami włoskiej kinematografii w szerszym kontekście społeczno-kulturowo-historycznym. Zajęcia wzbogacone są projekcją fragmentów wybranych utworów kinematograficznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami oraz aspektami włoskiej kinematografii w szerszym kontekście społeczno-kulturowo-historycznym.

Treści programowe:

- Wprowadzenie: przyjazd kinematografu i początki kina na Półwyspie Apenińskim;

- Marzenia o filmowym imperium: narodziny kina historycznego Enrico Guazzoniego i Giovanniego Pastrone, fenomen włoskiego diwizmu;

- Ekran wspomnień: kres pierwszego "złotego okresu" w dziejach włoskiej kinematografii;

- Kino politycznego kompromisu: faszystowska propaganda i Włochy "białych telefonów;

- Na drodze do neorealistycznego przełomu: granice nagiej prawdy codzienności, konwencje gatunkowe i kino autorskie;

- Boom po włosku: strategie mistrzów (Fellini, Antonioni, Visconti) i włoskie kino popularne.

Zajęcia wzbogacone są projekcjami wyselekcjonowanych fragmentów wybranych utworów kinematograficznych, które zostają poddane analizie.

Literatura:

1. Brunetta G.P., Il ciemna italiano contemporaneo, Roma-Bari 2007

2. Miczka T., Kino włoskie, Gdańsk 2009

3. Michelangelo Antonioni, pod red. Bogusława Żmudzińskiego, Kraków 2004

4. Siciliano E., Vita di Pasolini, Milano 2005

5. Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej, wybór i oprac. Tadeusz Miczka, Filmoteka Narodowa 1993.

6. Kornatowska M., Fellini, Gdańsk 2003.

7. Helman A., Urok zmierzchu. Filmy Luchina Viscontiego, Gdańsk 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim historią, naukami społecznymi, nauką o kulturze i filmoznawstem (K_W01)

- w sposób zaawansowany powiązania kinematografii włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi (K_W05)

- najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty włoskiej kinematografii (K_W06)

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje utworów kinematograficznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03)

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; aby uzyskać zaliczenie, student musi być obecny na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie).

Na ocenę końcową składają się: aktywność podczas zajęć oraz test końcowy, składający się z serii pytań otwartych i zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Prowadzący grup: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Prowadzący grup: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)