Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny język włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z22LIC-02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesny język włoski
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość:

- języka włoskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie proponowanych zagadnień i lekturę tekstów teoretycznych (patrz: Literatura);

- podstawowych pojęć z dziedziny językoznawstwa ogólnego (na podstawie zajęć Wstęp do językoznawstwa) i terminologii z zakresu gramatyki opisowej (zdane egzaminy z Gramatyki opisowej języka włoskiego).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie ich uczestników z najważniejszymi zjawiskami współczesnego języka włoskiego oraz tendencjami rozwojowymi, które można w nim zaobserwować. Skupiają się na przedstawieniu na wybranym materiale językowym różnorodnych metod analizy stosowanych we współczesnym językoznawstwie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zatwierdzenie przez promotorkę przygotowanej samodzielnie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom najważniejszych zjawisk współczesnego języka włoskiego oraz tendencji rozwojowych, które można w nim zaobserwować. Przedmiotem wspólnych dyskusji będzie materiał językowy pozwalający na dokonanie analizy na różnych poziomach organizacji języka:

- fonetycznym

- morfologicznym

- leksykalnym

- semantycznym

- dyskursywnym

- pragmatycznym.

Poszczególne spotkania będą poświęcone wybranemu materiałowi językowemu i metodom badawczym, które można wykorzystać do jego analizy.

Podczas zajęć omówione zostaną ponadto warsztat pracy językoznawcy, metody badań właściwe poszczególnym poziomom organizacji języka, sposoby gromadzenia, opracowania i analizy materiału językowego, zasady redakcji tekstu naukowego.

Literatura:

Antelmi D., Analisi del discorso, Arcipelago Edizioni 2018.

D’Achille P., L' italiano contemporaneo, Il Mulino 2019.

Ferrari A., Linguistica del testo, Carocci 2014.

Ferrari et al., La punteggiatura italiana contemporanea. Un'analisi comunicativo-testuale, Carocci 2018.

Ferrer Blasco E., Primo corso di linguistica italiana, Franco Cesati Editore 2015.

Graffi G., Scalise S., Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, il Mulino 2013.

Romano A. Inventari sonori delle lingue. Elementi descrittivi di sistemi e processi di variazione segmentali e sovrasegmentali, Edizioni dell’Orso 2008.

Telve S. L’italiano: frasi e testo, Carocci 2013.

Bibliografia podstawowa zostanie dodatkowo uzupełniona o teksty wskazane w toku zajęć przez prowadzące. Jeśli nie będą one dostępne w bibliotekach uniwersyteckich, zapewniony zostanie dostęp do wersji elektronicznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań dziedziny;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności wedle wskazówek opiekuna naukowego; P6S_UW

K_U06 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł;

K_U08 planować i organizować pracę, współdziałać w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych;

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznawania autorytetu ekspertów, zasięgania ich opinii przy rozwiązywaniu złożonych problemów;

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

- uczestnictwo w zajęciach i aktywny w nich udział

- przedstawienie planu pracy dyplomowej i jego akceptacja przez promotorkę (do końca I semestru)

- wygłoszenie prezentacji, w której omówione zostaną konspekt pracy, wybrany materiał językowy i metody analizy

- systematyczna realizacja kolejnych etapów pracy dyplomowej i stała współpraca z promotorką.

Warunkiem zaliczenia seminarium licencjackiego są:

- przygotowanie pracy dyplomowej

- zaakceptowanie jej przez promotorkę

- złożenie jej do obrony.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)