Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aisthesis, doświadczenie estetyczne, cielesność V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-AISTH19-S-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Aisthesis, doświadczenie estetyczne, cielesność V
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filozofii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie
seminaria monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają pełnić funkcje forum dyskusyjnego i warsztatowego dla osób piszących prace doktorskie i magisterskie z zakresu estetyki oraz obszarów styku estetyki z filozofią, szeroko pojętą teorią kultury, historią sztuki, literatury i innych nauk humanistycznych. W ramach spotkań seminaryjnych będą dyskutowane wyniki badań prowadzonych przez uczestników w oparciu o przedstawione fragmenty prac własnych i wybraną literaturę.

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla osób piszących prace doktorskie i magisterskie z zakresu estetyki oraz obszarów styku estetyki z filozofią, szeroko pojętą teorią kultury, historią sztuki, literatury i innych nauk humanistycznych. Z uwagi na przewidywany kierunek zainteresowań słuchaczy w centrum rozważań seminaryjnych znajdą się trzy tytułowe kategorie: cielesność, aisthesis, doświadczenie estetyczne. W zależności od propozycji badawczych uczestników seminariów istnieje możliwość tematycznego i metodologicznego poszerzania tego pola badań. W ramach spotkań seminaryjnych będą prezentowane fragmenty prac dyplomowych pisanych przez uczestników oraz dyskutowane wyniki prowadzonych przez nich badań. Omawiane one będą zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Rolę pomocniczą w tych dyskusjach mogą pełnić lektury wybranych tekstów z zakresu metodologii badań humanistycznych oraz filozoficznej hermeneutyki. Możliwe jest poszerzenie listy lektur o propozycje uczestników seminarium.

Zakres problemów wyznaczy problematyka prezentowanych prac. Ponadto między innymi omawiane będą następujące bloki problemów:

- aisthesis jako kategoria filozoficzna i estetyczna

- cielesność jako kategoria współczesnej humanistyki oraz jako kategoria transhumanistyczna

- estetyka a egzystencja

- estetyka a polityka

- fenomenologiczne i hermeneutyczne interpretacje sztuki

- kategorie doświadczenia estetyczne i doświadczenia hermeneutyczne a estetyka i hermeneutyka

- problematyka sensu i znaczenia w różnych dziedzinach sztuki

- problemy współczesnego przemysłu kulturalnego a nowe formuły doświadczenia estetycznego

Literatura:

Berger K., Potęga smaku: teoria sztuki (fragm.)

Bourdieu P., Reguły sztuki

Chęćka-Gotkowicz A., Ucho i umysł (fragm.)

Didi-Huberman G., Obrazy mimo wszystko

Didi-Huberman G., Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki

Dybel P., Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa Georga Gadamera

Eco U., Interpratacja/nadinterpratacja

Estetyczne przestrzenie współczesności, red. A. Zeidler-Janiszewska

Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, red. J. Migasiński, I. Lorenc

Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje (fragm.)

Gadamer H.-G., Prawda i metoda (fragm.)

Grondin J., Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej

H.G.Gadamer, Język i rozumienie (fragm.)

Haraway D., The Haraway Reader

James I., Nowa filozofia francuska

Jauss R., Estetyka recepcji

Levine C., Od prowokacji do demokracji

Malabou, C., Plastyczność u zmierzchu pisma

Pisanie miasta, czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska

Ranciere J., Estetyka jako polityka

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja

Ricoeur P., O sobie samym jako innym

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu - metody badawcze i strategie argumentacyjne omawianych dyscyplin filozoficznych oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego

- specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku polskim

- w pogłębionym stopniu – zależność między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie; rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury

Student umie:

- samodzielnie interpretować tekst filozoficzny, twórczo i innowacyjnie komentując i konfrontując tezy pochodzące z różnych tekstów

- analizować złożone argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami

Student jest gotów do:

- identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności

- rozpoznawania braków w swojej wiedzy i umiejętnościach i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5 wymagana jest

- prezentacja wyników własnych badań oceniona na 5

- przynajmniej jeden referat z zakresu ustalonej literatury;

Na ocenę 4,5 wymagana jest:

- prezentacja wyników własnych badań oceniona na 4,5

- przynajmniej jeden referat z zakresu ustalonej literatury

Na ocenę 4 wymagana jest:

- prezentacja własnych badań oceniona na 4

- co najmniej jeden referat

Na ocenę 3,5 wymagana jest:

- prezentacja własnych badań oceniona na 3,5;

Na ocenę 3 wymagana jest:

- prezentacja własnych badań oceniona na 3.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Lorenc, Mateusz Salwa
Prowadzący grup: Iwona Lorenc, Mateusz Salwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.