Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spory i konflikty międzynarodowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-CE-SIKE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spory i konflikty międzynarodowe w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat najważniejszych problemów dotyczących sporów i konfliktów etnicznych religijnych, terytorialnych w Europie oraz na świecie z udziałem państw europejskich oraz prawnych i politycznych możliwości ich uregulowania.

Pełny opis:

Zajęcia w formie mieszanej - wykładu i konwersatorium.

Tematem zajęć będzie przedstawienie sporu i konfliktu w stosunkach międzynarodowych w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Następnie zaprezentowanie pokojowych sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów (drogą dyplomatyczną lub prawną). Część praktyczna będzie koncentrować się na analizie najważniejszych sporów i konfliktów międzynarodowych w Europie.

Tematy zajęc:

I. Pojęcie sporu i konfliktu w stosunkach międzynarodowych

II. Pokojowe sposoby rozwiązywania sporów w stosunkach międzynarodowych

III. Problemy i konflikty związane z akcesją Turcji do Unii Europejskiej

- Problem cypryjski

- Konflikt grecko-turecki na Morzu Egejskim

- Problem kurdyjski

IV. Problemy i konflikty związane z rozpadem ZSRR i polityką wschodnią UE

- Konflikt rosyjsko-ukraiński

- Konflikt azersko-ormiański

- Problem mołdawski

- Konflikt rosyjsko-gruziński

V. Spory i problemy bałkańskie:

- Problem niepodległości Kosowa

- Problem albański w Macedonii

- Spór grecko-macedoński

VI. Problemy etniczne i terytorialne w Hiszpanii:

- Problem baskijski

- Brytyjsko-hiszpański spór o Gibraltar

VII. Konflikt w Irlandii Płn.

VIII. Problem na Bliskim Wschodzie – zaangażowanie państw europejskich

Nakład pracy studenta:

zajęcia - 30 h

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do zaliczenia końcowego - 30 h

razem - 90 h

Literatura:

A. Bebler (ed.), “Frozen conflicts" in Europe, Berlin 2015

M. Braniff, Integrating the Balkans: Conflict Resolution and the Impact of EU Expansion, London 2011

L. Łukaszuk, Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące obszarów morskich, Gdynia 2004.

W Malendowski (red.), Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000

T. J. Mabry, J. McGarry, M. Moore, and B. O'Leary, Divided Nations and European Integration, University of Pensylvania 2013

W Malendowski (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków, Wrocław 2003

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1896-2006, Warszawa 2006

H. Szczerbiński (red.), Problemy narodowościowe w Europie I ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX I XXI w., Warszawa, 2009

M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa, 2003

H.Chałupczak, R.Zenderowski,W.Baluk, UMCS 2015 (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej

M.Pietraś (red.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne , Lublin 2007

M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008;

M. Pietraś, T. Kapuśniak (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych , Lublin 2007;

Aktualne artykuły w następujących czasopismach naukowych:

Przegląd Politologiczny

Gdańskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Stosunki Międzynarodowe

Polska w Europie

Sprawy Międzynarodowe

Sprawy Narodowościowe

International Affairs

Foreign Affairs

Analizy i artykuły na portalach internetowych: Ośrodek Studiów Wschodnich, Balkan Insight itp.

Efekty uczenia się:

Studenci posiadają wiedzę na temat najważniejszych konfliktów i sporów międzynarodowych na świecie. Zapoznają się dokładnie z ich genezą, przebiegiem oraz skutkami. Potrafią zlokalizować spory i konflikty na mapie, wskazując na sporne terytoria. Dzięki uzyskanym informacjom są w stanie przedstawić scenariusze możliwych rozwiązań tych konfliktów.

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą teorii sporów i konfliktów międzynarodowych,

• znać sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych

• rozumieć w jaki sposób procesy integracyjne wpływają na pacyfikację sytuacji konfliktowych.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić przyczyny występowania sporów i konfliktów międzynarodowych

• umieć zidentyfikować metody rozwiązywania sporów i konfliktów,

• potrafić wykorzystać posiadaną wiedzę w dyskusji,

• potrafić argumentować,

• potrafić integrować wiedzę z różnych dyscyplin,

• potrafić krytycznie odnieść się do wybranych problemów

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat sporów i konfliktów międzynarodowych

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących sporów i konfliktów w Europie

• być świadomy konieczności stosowania pokojowych sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)