Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Human Rights Protection in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-PHRE-ERASMUS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Human Rights Protection in Europe
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami ochrony praw człowieka w Europie ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nacisk zostanie położony na aktualne zagadnienia i problemy prawnoczłowiecze w Europie, dostępne instrumentarium z perspektywy wolności i praw jednostki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami ochrony praw człowieka w Europie ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nacisk zostanie położony na aktualne zagadnienia i problemy prawnoczłowiecze w Europie, dostępne instrumentarium z perspektywy wolności i praw jednostki. Zajęcia będą przede wszystkim koncentrować się wokół zagadnień praktycznych związanych z oceną aktualnego orzecznictwa oraz jego wpływem na prawo krajowe. Wykorzystane zostaną różne formy aktywizacji studentów, m.in. kazusy i zadania polegające na samodzielnym formułowaniu pism procesowych w postępowaniach międzynarodowych.

Tematy zajęć:

1. Wykładnia i stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

2. Wolność religii i wyznania.

3. Wolność wypowiedzi w konflikcie.

4. Godność człowieka.

5. Ochrona praw reprodukcyjnych.

6. Zagadnienia bioetyczne związane z ochroną praw człowieka w Europie.

7. Prawo do czystego środowiska.

8. Prawo do protestu (wolność zgromadzeń).

9. COVID a ochrona praw człowieka w Europie.

10. Ochrona praw człowieka w Europie w dobie kryzysu ekonomicznego.

11. Prawo do niezależnego sądu w orzecznictwie TSUE i ETPC.

12. Ochrona praw kulturalnych w Europie.

13. Ochrona praw człowieka a nowe technologie.

14. Ochrona praw mniejszości seksualnych w Europie.

15. Ochrona praw oskarżonych w Europie.

Dodatkowo, część zajęć będzie poświęcona rozwiązywaniu kazusów, a także prezentacji i omówieniu prac przygotowywanych przez studentów (indywidualnie lub w grupach) w domu.

Literatura:

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności t. I, Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19-59 oraz Protokołów dodatkowych, red. L. Garlicki, Warszawa 2011.

M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017.

Karta Praw Podstawowych. Komentarz. red. A. Wróbel, Warszawa 2020.

Przed każdym wykładem prowadzący podaje orzeczenia i/lub publikacje, z którymi studenci powinni się zapoznać.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

WIEDZA:

- posiada wiedzę na temat wolności i praw człowieka, w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

- posiada wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowych środków proceduralnych służących ochronie statusu jednostki

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada umiejętność samodzielnej analizy międzynarodowych aktów prawnych odnoszących się do statusu jednostki

- posiada umiejętność samodzielnej analizy orzecznictwa europejskich organów sądowniczych zajmujących się ochroną praw człowieka

- potrafi identyfikować problemy praktyczne z zakresu ochrony praw człowieka, a także proponować rozwiązania tych problemów

POSTAWY SPOŁECZNE:

- jest świadomy istnienia problemów z zakresu praw człowieka wymagających międzynarodowej ochrony prawnej oraz jej znaczenia

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę. Jej podstawą jest obecność na zajęciach (40%) i ocena uzyskana ze sprawdzianu wiedzy - testu (60%).

Kryteria oceny:

0-59% - niedostateczny

60-65% - dostateczny

66-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

90-100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Marcin Mrowicki
Prowadzący grup: Marcin Mrowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Marcin Mrowicki
Prowadzący grup: Marcin Mrowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Marcin Mrowicki
Prowadzący grup: Marcin Mrowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Marcin Mrowicki
Prowadzący grup: Marcin Mrowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)