Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategic Gaming in Conflict Stabilisation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SGCS-ERASMUS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategic Gaming in Conflict Stabilisation
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z wybranymi elementami teorii związanych z rozwojem i stabilizacją konfliktu zbrojnego oraz odbudową państwa po zatrzymaniu konfliktu.

Skrócony opis:

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem obszarów objętych konfliktem zbrojnym i państw pokonfliktowych oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest w oparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej „Peace by Piece” symulującej procesy stabilizacji konfliktu zbrojnego. Kurs oparty jest o konwersatorium połączone z formami interaktywnymi.

Kurs realizowany jest w języku angielskim.

Pełny opis:

W dzisiejszym świecie zagrożenia dla porządku świata zachodniego i jego wartości zmieniają się bardzo szybko. Obecnie są to nie tylko terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowej zagłady czy niestabilność polityczna państw i regionów, ale i na przykład fale migracji oraz działania prowadzone poprzez internet. Większość z nich początek swój bierze w specyficznie zarządzanym państwie (np. poprzez reżim autorytarny) albo jego zasobach lub wobec braku jakiejkolwiek kontroli władz nad terytorium, co szybko przeradza się w chaos polityczny i społeczny. Uważa się, że brak prawa, możliwości jego implementacji i kontroli przestrzegania stanowią idealny grunt do powstawania wszystkich największych współcześnie zagrożeń. Stąd stabilizowanie upadających państw i dynamicznych politycznie regionów staje się kluczowe dla bezpieczeństwa wielu państw na świecie i ich społeczeństw. Wpływanie na konflikty zbrojne i budowanie stabilnego pokoju poprzez wzmacnianie kruchych form państwowości jest warunkiem do budowania przewidywalnego porządku międzynarodowego.

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest w oparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), krótki kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej ‚Peace by Piece’.

‚Peace by Piece’ rozpoczyna się tak:

Mali – jedno z największych państw Afryki Zachodniej - pogrąża się w chaosie

Berberyjski lud Tuaregów, od tysiącleci rządzący Saharą, rozpada się na dwie zwalczające się grupy. Jedni (MNLA) chcą własnego sekularnego państwa (Azawad), drudzy (Ansar Dine) zachowania własnej islamskiej dominacji nad pustynią.

W tym samym czasie armia malijska dokonuje przewrotu w stolicy, przejmuje władzę a skorumpowany prezydent ucieka z kraju.

Do ogarniętego konfliktem regionu ściągają siły światowego dżihadu (AQIM). Chcą zawładnąć słabym państwem - wprowadzić kalifat i prawo szariatu.

Z kolei z ugrupowań zdominowanych przez Tuaregów i Arabów odchodzą czarni zwolennicy. W proteście przeciwko dyskryminacji ustanawiają własne siły (MUJAO).

Gra idzie o wielką stawkę.

Życie ludzi, rozwój, panowanie nad własnym krajem. Tymczasem pod pustynią kryją się ogromne, ostatnie już na ziemi, zasoby ropy, uranu, złota i rud rzadkich metali. Z kolei przez pustynię wiodą szlaki handlowe: broń, narkotyki, niewolnicy, uchodźcy, kontrabanda. Większość z nich prowadzi do Europy.

Ludobójstwo, zniszczenia, porwania. Każdy walczy z każdym, a walczące grupy wchodzą ze sobą w krótkotrwałe lub dłuższe koalicje.

Nic nie jest pewne

Wszechobecny zamęt wywołany upadkiem instytucji państwowych usiłują opanować siły międzynarodowe. Czy poradzą sobie z tą sytuacją?

Dołącz do gry, wybierz swoją frakcję i zmierz się z takimi pytaniami jak:

• Czy pokój jest możliwy?

• Jak pogodzić zwaśnione strony?

• Czy przeprowadzenie powszechnych wyborów spotka się z aprobatą walczących i malijskiego społeczeństwa?

• Czy wprowadzenie nowej konstytucji da podstawę do stabilizacji kraju?

• Czy uruchomienie wielkich humanitarnych i infrastrukturalnych projektów, przynoszących korzyść wszystkim Malijczykom rozwiąże problem?

Literatura:

- R. Paris, 1997, „Peacebuilding and the limits of litberal internationalism”, International Security Vol. 22/2.

- S. J. Kaufman, 1996, „An 'International' Theory of Inter—Ethnic War”, Review of International Studies Vol. 22/2

- A. Dziewulska (2020) ‚Contemporary conflict’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ‚The scope of peacebuilding’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ,Obstacles to peacebuilding’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ‚Power-sharing’ - e-learning course

- P. M. Bisca (2019) ‚Can Peace become Affordable: Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa’ EUISS Brief 2

- P. C. Szasz (1995) ‚Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa’, Fordham International Law Journal Vol. 19 No. 2

- P. C. Szasz (1997) ‚The Dayton Accord: The Balkan Peace Agreement’, Cornell International Law Journal, Vol. 30 No. 3

- J. Goodhand (2008) ‚Corrupting or Consolidating the Peace? The Drugs Economy and Post-Conflict Peacebuilding in Afghanistan’, International Peacekeeping

- ‚Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awry’, (2005) International Crisis Group, Middle East Briefing N°19

- B. Lecocq, G. Mann, B. Whitehouse, D. Badi, L. Pelckmans, N. Belalimat, B. Hall, W. Lacher (2013) ‚One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali’, Review of African Political Economy, Vol. 40, No. 137

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student będzie:

1. (odnośnie wiedzy) znał podstawy teorii związanych z budowaniem pokoju po rozwiązaniu konfliktu zbrojnego; znał problemy związane z odbudowywaniem struktur państwowych, systemów politycznych; znał dylematy sił pokojowych odnośnie priorytetów organizacji życia w państwie pokonfliktowym; znał podstawowe zasady wspólnoty międzynarodowej do udzielania pomocy finansowej; znał działanie warunkowości politycznej; znał historię rozwoju sposobów oddziaływania na konflikty zbrojne na świecie; był świadom najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa; znał postanowienia podstawowych dokumentów międzynarodowych określających możliwości oddziaływania w państwach trzecich.

2. (odnośnie umiejętności) umiał poruszać się po dokumentach związanych z kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego; przeprowadzić analizę cyklu konfliktu; umiał znaleźć literaturę fachową odnoszącą się do konfliktów zbrojnych; potrafił scharakteryzować najistotniejsze siły międzynarodowe oddziałujące na konflikty zbrojne; potrafił zaproponować podział zadań pomiędzy instytucje międzynarodowe w państwie stabilizowanym.

3. (odnośnie kompetencji społecznych) potrafił przeprowadzić analizę krytyczną działań sił pokojowych; potrafił prowadzić dyskusję i wymianę argumentów; potrafił analizować tekst źródłowy w języku angielskim; wzmocni zdolności do pracy w grupie; ugruntuje znajomość języka angielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs składa się z trzech części i każda z nich wymaga zaliczenia:

- odnośnie zajęć w sali - student musi uczęszczać na zajęcia i może opuścić jedne

- odnośnie kursu e-learningowego - student musi zapoznać się z udostępnionymi materiałami, wykonać wszystkie zadania obowiązkowe i zdobyć certyfikat ukończenia kursu (udostępniany na platformie e-learninowej automatycznie po zaliczeniu ćwiczeń obowiązkowych na min. 60% punktów)

- odnośnie gry strategicznej - aktywne uczestniczenie w grze

Dodatkowo student przygotowuje esej (3000-3500 znaków) odnoszący się do tematyki zajęć, na temat skonsultowany z prowadzącym zajęcia, w którym elementy teoretyczne zostają skonfrontowane z doświadczeniem symulacji konfliktu w grze strategicznej ‚Peace by Piece’.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)