Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SKHSZO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs oferuje ogólną wiedzę o historii USA od czasów kolonialnych do dziś. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej. Analiza historyczna i kulturowa prowadzi do praktycznego zastosowania treści przedmiotowych do nauczania języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym.

Pełny opis:

Kurs oferuje ogólną wiedzę o historii USA od czasów kolonialnych do dziś. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej. Uwypukla idee i problemy pluralizmu i różnorodności kultury amerykańskiej. Stosowana jest perspektywa porównawcza z procesami w kraju ojczystym, co rozwija międzykulturowe kompetencje przyszłych nauczycieli. Analiza historyczna i kulturowa prowadzi do praktycznego zastosowania treści przedmiotowych do nauczania języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym.

Semestr czwarty:

1. Przegląd regionów kulturowych USA

2. Instytucje polityczne i życie publiczne

3. Edukacja

4. Religia

5. Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z etnicznością oraz wprowadzenie do fal emigracji do USA

6. Indianie – ich historia i znaczenie w kulturze

7. Czarni Amerykanie - ich historia i znaczenie w kulturze USA

8. Amerykanie hiszpańskiego pochodzenia - ich historia i znaczenie w kulturze USA

9. Amerykanie azjatyckiego pochodzenia - ich historia i znaczenie w kulturze

10. Kobiety

Literatura: (tylko po angielsku)

Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych. Warszawa: PWN, 2004.

Kottak, Conrad P., ed. Researching American Culture: A Guide for Student Anthropologists. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998.

Lemert, Charles, ed. Social Theory: The Multicultural and Classic Readings. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2004.

Mauk, David, and John Oakland. American Civilization: An Introduction. 5th ed. London: Routledge, 2009.

Rothenberg, Paula S. ed. Race, Class, and Gender in the United States: An Integrated Study. New York: Worth Publishers, 2001.

Rozbicki, Michał J., and Krzysztof Michałek, eds. A Selection of Sources on the History and Culture of the United States of America: From Colonization to 1945. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994.

Sollors, Werner, ed. Theories of Ethnicity: A Classical Reader. New York: New York University Press, 1996.

Takaki, Ronald. A Different Mirror: A History of Multicultural America. Boston: Back Bay Books, 1993.

Tindall, George B., and David E. Shi. America: A Narrative History. 2 vols. New York: W.W. Norton, 1996.

Wolfe, Alan, ed. America at Century’s End. Berkeley: University of California Press, 1992.

Khan Academy. pl.khanacademy.org

PBS. www.pbs.org

US History. www.ushistory.org

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii USA zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu kultury USA zorientowaną na zastosowania praktyczne w instytucjach edukacyjnych H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu kultury USA, wykorzystywanej do nauczania języków obcych H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z kulturą USA H1P_U02 H1A_U01 H1A_U03

H1A_U10

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U27 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego H1P_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy H1P_K05

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) oraz kontrola obecności (dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione),

obowiązkowe prezentacje 1 raz w semestrze.

Student otrzymuje ocenę na koniec zajęć, na którą składają się następujące elementy:

- ocena z prezentacji - 50% (wysoka jakość merytoryczna i techniczna, oryginalnie wykonane materiały – 5.0; dobra jakość – 4.0; jakość poprawna, nieliczne błędy – 3.0; zła jakość i liczne błędy – 2.0)

-aktywne zaangażowanie w kurs (50%) w sali dydaktycznej (i na platformie w równoważnych częściach – dot. sem. 3). Student jest zobowiązany wykonać w trakcie trwania zajęć wszystkie zadania umieszczone na platformie.

Brak prezentacji, wymaganej frekwencji lub zadań wykonanych na platformie uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Ocena z egz. jest średnią ocen pozytywnych z testów egzaminacyjnych zawierających materiał z obu semestrów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)