Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski, poz.1 3200-L1-0KKKCR1
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski, poz.1 3200-L1-0KKKCR1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
każda środa, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Marta Małachowicz, Janina Pietraszkiewicz, Joanna Piotrowska
Literatura:

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Буторина О.В., Борко Ю.А., Иванова И.Д. [ред.], Европейский Союз. Справочник, Москва 2003

Gołubiewa A., Czeczuga W.,Węcławiak P., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, PWN, 2012

Ланцова С.А., Ачкасова В.А. [ред.], Мировая политика и международные отношения, изд. Питер, 2005

Własne materiały.

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, REA 2004.

Ефремова Т. Ф., В. Г. Костомаров, Словарь грамматических трудностей русского языка, Москва 1986.

Зализняк А.А., Грамматический словарь русского языка, Москва 1980.

Милославский И. Г., Краткая практическая грамматика русского языка, Москва 1987.

PISANIE I CZYTANIE

1. Орфографический словарь русского языка, Москва 1986.

2. Ресурсы интернета – грамота.ру.

3. Розенталь Д.Э., Справочник по правописанию и литературной правке, Москва 1985.

4. Cwejman N., Torzecka W., Zasady pisowni rosyjskiej i ćwiczenia ortograficzne, Warszawa 1979.

5. Materiały własne wykładowcy.

FONETYKA

Podręczniki wiodące:

Одинцова И.В., Звуки, ритмика, интонация. Учебное пособие, Москва 2011.

Chlebda B., Danecka I., Milutina T., Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. I, Opole 2016 (cz. IV – Fonetyka i fonologia, ss. 191-258).

Dziewanowska D., Akcent w języku rosyjskim. Ćwiczenia praktyczne cz. I – Czasownik, cz. II – Rzeczownik, cz. III – Przymiotnik, liczebnik, zaimek, imiesłów, PWN, Warszawa 2000.

Podręczniki dodatkowe:

Okoń Z., Сборник упражнений по фонетике и интонации русского языка, PWN, Warszawa 1981.

Бархударова Е.Л., Панков Ф.И., По-русски – с хорошим произношением. Практический курс звучащей речи, Москва 2008.

Лебедева Ю.Г., Звуки, ударение, интонация, Москва 1975.

Логинова И.М., Автоматизация навыков произношения русского слова, Москва 1981.

Логинова И.М., Развитие навыков интонирования и техники чтения, Москва 1981.

Логинова И.М., Учебные задания по фонетическому практикуму на I курсе (русский язык), Москва 1981.

Zakres tematów:

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

1. Kultura języka rosyjskiego: zwroty grzecznościowe, sposoby zwracania się etc.

2. Człowiek i społeczeństwo: charakter, wygląd, sytuacja rodzinna, zdrowotna.

3. Geografia: ogólne zagadnienia geograficzne, nazwy państw, stolic, narodowości, mieszkańców, styl życia.

4. Życie studenckie: edukacja, studia, rozrywka, miejsce zamieszkania.

5. Jedzenie: kuchnia rosyjska, przyrządzanie, odżywianie, (nie)zdrowy styl życia.

6. Rosyjski świat: muzyka, telewizja, Internet.

7. Życie współczesne: omawianie aktualnych wydarzeń.

PISANIE I CZYTANIE

1. Pisanie listów: pismo oficjalne, korespondencja prywatna.

2. Pisanie wiadomości w mediach społecznościowych. Zapis na forum, blogu.

3. CV, list motywacyjny.

4. Podanie i inn. krótkie teksty stylu urzędowego.

5. Opinia, rekomendacja: opis, charakterystyka osoby.

6. Recenzja. Rozprawka. Esej.

7. Streszczanie i konspektowanie tekstu. Abstrakt.

8. Analiza tekstu pod względem budowy i spójności tematycznej (tekst literacki, publicystyczny etc.)

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

ortografia

1. Słowotwórstwo (pisownia rdzeni słów; rdzenie oboczne).

2. Pisownia samogłosek.

3. Pisownia spółgłosek.

4. Funkcje znaku miękkiego.

5. Twardy znak.

6. Pisownia przedrostków.

gramatyka

1. Rzeczownik: kategoria rodzaju i liczby.

2. Rzeczowniki singularia i pluralia tantum.

3. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne.

4. Deklinacje rzeczowników.

5. Rzeczowniki złożone.

6. Pisownia partykuły nie z rzeczownikami.

FONETYKA

1. Aparat artykulacyjny – informacje podstawowe.

2. Rytmika słowa w języku rosyjskim: sylaby akcentowane i nieakcentowane.

3. Klasyfikacja głosek rosyjskich.

4. System samogłoskowy języka rosyjskiego. Redukcja samogłosek.

5. System spółgłoskowy języka rosyjskiego.Wymowa spółgłosek.

6. Akcent wyrazowy. Rytm i akcent zdaniowy.

7. Intonacja rosyjska: typy (ИК-1-5), funkcje.

8. Procesy fonostylistyczne: łączenie międzywyrazowe, asymilacja, dysymilacja.

9. Wybrane aspekty kontrastywnej fonetyki polsko-rosyjskiej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów.

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy), analiza tekstów źródłowych (ustnych, pisemnych), zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji.

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca domowa indywidualna/zespołowa, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (wprowadzające, utrwalające, sprawdzające), dyskusje, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, samodzielna analiza tekstu specjalistycznego, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Mówienie i słuchanie

Metody oceniania składają się z oceny ciągłej na podstawie przygotowania do każdych zajęć oraz wykonywania zadań podczas zajęć, zaliczenia pisemnych testów leksykalnych, przygotowania prezentacji na zadany temat oraz zaliczenia śródsemestralnych kolokwiów ustnych/pisemnych.

Kryteria oceniania: Jak w części A ("Informacje ogólne")

Nieobecności: Jak w części A ("Informacje ogólne")

Gramatyka i ortografia:

Metody oceniania składają się z oceny ciągłej na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć, wykonywania zadań podczas zajęć, terminowego wykonywania zadanych prac domowych oraz z pisemnych testów kontrolnych.

Kryteria oceniania: Jak w części A ("Informacje ogólne")

Nieobecności: Jak w części A ("Informacje ogólne")

Pisanie i czytanie

Metody oceniania składają się z uczestnictwa w zajęciach i przygotowania do nich (czytanie zadanych tekstów i wykonywanie zadanych ćwiczeń), prac na ocenę pisanych na zajęciach, terminowych prac na ocenę pisanych w domu, pisemnego zaliczenia końcowego.

Kryteria oceniania: Jak w części A ("Informacje ogólne")

Nieobecności: Jak w części A ("Informacje ogólne")

Fonetyka

Metody oceniania składają się z oceny ciągłej (obserwacja i komentarz podczas ćwiczeń na zajęciach, ocena bieżącego przygotowania i wykonywania zadań podczas zajęć, kontrola prac domowych), z testów kontrolnych oraz końcowego zaliczenia ustnego/pisemnego.

Kryteria oceniania testów pisemnych: jak w części A ("Informacje ogólne")

Nieobecności: Jak w części A ("Informacje ogólne")

Uwagi:

Szturmowa 4 - XR

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.