Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, II rok, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, II rok, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
1400-216BINF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd podstawowych metod i narzędzi bioinformatycznych z nauką praktycznych umiejętności korzystania z oprogramowania

Strona przedmiotu
1400-215BM brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie wybranych genomów i metod ich sekwencjonowania. Ewolucja genomów. Mikromatryce DNA. Mechanizmy regulacji ekspresji genów prokariotycznych na poziomie inicjacji transkrypcji oraz post-transkrypcyjnie. Globalna regulacja ekspresji genów u bakterii (regulony, quorum sensing). Replikacja DNA. Chromatyna. Rekombinacja i naprawa DNA u eukariontów. Regulacja transkrypcji u eukariontów. Zjawisko interferencji RNA. Mechanizmy epigenetyczne. Translacja u eukariontów. Aminokwasy i łańcuch polipeptydowy. Fałdowanie białek. Modyfikacje posttranslacyjne białek.

Zajęcia laboratoryjne są podzielone na trzy bloki prowadzone przez pracowników Instytutu Biochemii, Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin oraz Instytutu Mikrobiologii. Każdy blok składa się z czterech zajęć. Dotyczą metod klonowania i manipulacji DNA, izolowania białek rekombinowanych, metod biologii molekularnej roślin oraz podstawowej analizy sekwencji DNA i posługiwania się bazami danych.

Strona przedmiotu
1400-216EWO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem zajęć jest zaznajomienie z metodami wnioskowania w biologii, filozoficznymi aspektami natury zjawisk biologicznych i mechanizmami procesu ewolucji biologicznej

Strona przedmiotu
1400-113IBP brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z przemysłową realizacją procesów z udziałem drobnoustrojów, enzymów, komórek roślinnych i zwierzęcych. Treści programowe obejmują trzy zasadnicze obszary tematyczne: inżynierię bioreaktorów, przygotowanie surowców biotechnologicznych oraz wydzielanie i oczyszczanie bioproduktów.

W zakresie inżynierii bioreaktorów omawiane są: kinetyka reakcji enzymatycznych, bilanse i modele wzrostu drobnoustrojów, techniki hodowli wgłębnej i w podłożach stałych, unieruchomianie materiału biologicznego, wymiana masy i ciepła w reaktorach, zmiana skali procesów bioreaktorowych.

Przygotowanie surowców biotechnologicznych obejmuje metody sterylizacji pożywek i optymalizacji ich składu a także mechaniczne rozdrabnianie i mieszanie. Wydzielanie i oczyszczanie bioproduktów obejmuje: filtrację, wirowanie, precypitację, metody membranowe i chromatograficzne, ekstrakcję, destylację i rektyfikację oraz suszenie materiałów biologicznych

Strona przedmiotu
1400-112MBTOS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Bioremediacja gleb, hałd i osadów z wykorzystanie mikroorganizmów. Zastosowanie wirusów bakteryjnych w procesach oczyszczania ścieków a także do oceny skuteczności procesów separacji membranowej.

Strona przedmiotu
1400-113MIK brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych wiadomości o mikroorganizmach prokariotycznych (bakteriach i archeonach), a także o wirusach, i metodach ich badania. Obejmuje on: budowę i cykle życiowe prokariotów; ich zróżnicowany metabolizm (ze szczególnym uwzględnieniem cech unikatowych); formy ich występowania w środowisku i przyczyny szerokiego rozpowszechnienia, a także wpływ na inne organizmy i środowisko nieożywione. Omówione są też wirusy i strategie ich namnażania, jak również podstawy genetyki i taksonomii prokariotów oraz przykłady ich praktycznego wykorzystania. Na ćwiczeniach studenci uczą się ponadto podstawowych technik mikrobiologicznych.

Strona przedmiotu
1400-114MIKP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przedstawienie wiadomości o mikroorganizmach wykorzystywanych w przemyśle, poznanie genetycznych i biochemicznych podstaw biosyntezy wielu wartościowych produktów. Omawiane są klasyczne i molekularne metody otrzymywania szczepów produkcyjnych. Prezentowane są zagadnienia dotyczące wybranych procesów biosyntezy oraz produkcji przemysłowej, wykorzystującej nowe odkrycia i osiągnięcia biotechnologiczne.

Na ćwiczeniach studenci poznają metodykę i zasady biosyntezy ważnych produktów przemysłowych (metabolity pierwotne i wtórne) z wykorzystaniem różnych grup mikroorganizmów.

Strona przedmiotu
1400-114PBT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z biotechnologii wprowadzi treści dotyczące zastosowania biotechnologii w przemyśle chemicznym, w ochronie środowiska, perspektywy rozwoju biotechnologii oraz omówi problemy ściśle związane z metodyką opracowywania procesu biotechnologicznego: modernizacją i innowacją procesu technologicznego, tworzeniem nowych biotechnologii, a także takie zagadnienia jak faza wstępna, badawcza i wdrożenie procesu, etapy opracowywania biosyntezy. Następnie zostanie omówiony udział poszczególnych drobnoustrojów w biotechnologii (w tym przegląd najważniejszych procesów, dobór szczepu, prowadzenie kultury, przechowywanie szczepów). Screening metabolitów wtórnych będzie kolejnym tematem wykładu. Duża część wykładu dotyczyć będzie najistotniejszych aplikacji biotechnologicznych XXI w, z naciskiem na zastosowania biotechnologii w medycynie. Przegląd podstawowych technologii biochemicznych, a także biochemiczne podstawy najważniejszych biotechnologii będą omawiane w części biochemicznej przedmiotu.

Strona przedmiotu
1400-114PENZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter laboratoryjny, a ich celem jest nauczenie i zapoznanie studentów ze współczesnymi technikami i metodami przydatnymi w pracy z enzymami. Tematyka obejmuje (a) obliczenia biochemiczne i enzymatyczne, (b) podstawy kinetyki chemicznej, (c) katalizę i kinetykę enzymatyczną, (d) zastosowanie enzymów w diagnostyce laboratoryjnej, (e) wykorzystanie enzymów w biotechnologii, (f) metody izolowania i oczyszczania enzymów, (g) podstawy spektrofotometrii, (h) wykorzystanie technik komputerowych w badaniach enzymów.

Strona przedmiotu
1400-114PIMM brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Immunologia to nauka o odporności organizmu. Układ odpornościowy oprócz funkcji obronnej przed patogenami, pełni funkcję nadzorczą polegającą na usuwaniu komórek obcych, zmienionych nowotworowo i starych, współpracując z układem wydzielania wewnętrznego i nerwowym utrzymuje homeostazę organizmu. W trakcie multimedialnych prezentacji słuchacze poznają budowę i zasady funkcjonowania układu odpornościowego ssaków; zapoznają się ze szlakiem rozwoju komórek oraz ich losami w organizmie w trakcie reakcji obronnych. Omówiony zostanie przebieg stanu zapalnego oraz sposoby obrony przed różnymi patogenami i nowotworami. Prezentowane zagadnienia są omawiane na poziomie komórkowym i molekularnym.

Strona przedmiotu
1400-114PZAW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż 100 godzin.

Praktyki mogą się odbywać w jednostkach gospodarczych, administracji państwowej/ samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki mogą się odbywać w ramach realizowanych programów UE, różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów, jak również w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, realizowanych poza Wydziałem, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach.

Strona przedmiotu
1400-113STA2 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi rozwinięcie podstawowego kursu statystyki. Za najważniejsze w praktycznym stosowaniu wnioskowania statystycznego uznaje się tu pytanie, jaką informację o badanych fragmentach rzeczywistości przyrodniczej dają uzyskiwane wyniki analiz. Szczególny nacisk jest więc położony na przedziałową estymację wielkości mających czytelną interpretację biologiczną i potencjalnie ważnych z merytorycznego punktu widzenia.

Materiał kursu obejmuje szczególne przypadki ogólnego i uogólnionego modelu liniowego, modeli nieliniowych, analizę głównych składowych. Część zajęć poświęcona jest elementom bayesowskiego podejścia do wnioskowania statystycznego.

Wszystkich metod statystycznych dotyczy ryzyko błędnego stosowania, prowadzącego do opacznych wniosków; jest ono większe w przypadku metod bardziej zaawansowanych. Dlatego wprowadzaniu poszczególnych metod towarzyszą przykłady stanowiące ostrzeżenia przed szczególnie błędnymi interpretacjami.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)