Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
1900-1-GWS

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia współczesnego świata jest przedmiotem porządkującym wiedzę zdobytą podczas dwóch lat studiów licencjackich na kierunku GEOGRAFIA. Są to wykłady prowadzone przez kilka osób – wykładowców z naszego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Każdy z wykładowców poprowadzi jeden lub dwa wykłady obejmujące wycinek geograficznej rzeczywistości, jeden z aktualnych problemów współczesnego świata. Są one ilustracja aktualnych zainteresowań badawczych pracowników WGiSR UW. Wykłady mogą dostarczyć inspiracji do przyszłych badań dokonywanych w ramach prac magisterskich.

Strona przedmiotu
1900-1-GSTAT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi softwere'owych, niezbędnym tłem teoretycznym i elementami statystyki klasycznej.

Strona przedmiotu
1900-1-GSPiW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są charakterystyce współczesnych procesów zachodzących w gospodarce światowej. Przede wszystkim analizowane są wzajemne zależności tworzone przez dwie główne grupy podmiotów w gospodarce: państwa (gospodarki narodowe) oraz przedsiębiorstwa (głównie korporacje ponadnarodowe). Rosnąca skala sieci powiązań między państwami, a głównie między przedsiębiorstwami i wewnątrz firm wpływa na wielkość i kierunki wymiany handlowej.

Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć (na przykładach) sposoby analizy skali i zasięgu przestrzennego powiązań gospodarczych. W przypadku państw analizowane są informacje o handlu zagranicznym (eksport, import, struktura towarowa, główni partnerzy). Na wybranych przykładach dużych przedsiębiorstw badany jest łańcuch dostaw i zasięg przestrzenny ich funkcjonowania.

Strona przedmiotu
1900-1-KŁP

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja kwestii kształtowania ładu przestrzennego w różnych aspektach - geograficznym, społecznym i ekonomicznym.

Szczególny nacisk położony będzie na uwarunkowania historyczne, prawne, społeczne i urbanistyczne, które oddziałują na istniejący ład przestrzenny.

Strona przedmiotu
1900-1-PSEM-SF

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zakres tematyczny prac licencjackich i prezentacja prac przykładowych. Posługiwanie się właściwą terminologią.

2. Merytoryczne i formalne wymogi stawiane pracom licencjackim.

3. Jak pisać pracę licencjacką - źródła materiałów, odpowiedni dobór metod (statystycznych i graficznych), dobór literatury, sporządzanie notek bibliograficznych, krótki kurs poprawnej polszczyzny w pracach licencjackich (właściwe definiowanie zjawisk, procesów, myśli...).

Strona przedmiotu
1900-1-PSEM-SG

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Studenci poznają podstawowe składowe prac naukowych, pola działalności geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Celem proseminarium jest przedyskutowanie problemów, jakie powstają podczas pisania pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
1900-1-PSEM-SE

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z poszczególnymi etapami procesu badawczego oraz przygotowania pracy naukowej (konceptualizacja, operacjonalizacja, pozyskiwanie danych z różnych źródeł, opracowanie wyników, redakcja tekstu oraz wizualizacja postępów w pracy badawczej).

Strona przedmiotu
1900-1-SOP

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z układami, zakresem treści i aktualizacją map topograficznych i baz danych (BDOT10k oraz BDOO).

Studenci zdobędą umiejętność kalibracji map topograficznych zarówno współczesnych jak i map dawnych, a także transformowania układów współrzędnych.

Na podstawie skalibrowanych map dokonają analizy porównawczej wybranej warstwy tematycznej na wybranym obszarze.

Strona przedmiotu
1900-1-ZSR

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną z zakresu wybranych przyrodniczych, prawno-organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zarządzania środowiskiem. W toku zajęć studenci zapoznają się z podstawami formalnymi oraz wybranymi narzędziami zarządzania środowiskiem wynikającymi z procedur krajowych i Unii Europejskiej. Analizowane są wybrane instrumenty ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w ochronie przyrody i krajobrazu (w tym m.in.: instrumenty wynikające z potrzeb konserwatorskiej i czynnej ochrony przyrody, planowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko, Wspólnej Polityki Rolnej UE, zarządzania krajobrazowego, zastosowania koncepcji usług ekosystemowych, itp.). Przeglądowi poddawane są także źródła danych przestrzennych przydatnych w zarządzaniu środowiskiem na różnych szczeblach administracyjnych.

Strona przedmiotu
1900-1-ZGIS

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi GIS do analizy zjawisk przestrzennych. Studenci zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych między poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego oraz zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych), ich integrację oraz wytwarzanie, pozyskiwanie i edycję danych. Ważnym elementem będzie zaznajomienie z zasadami i metodami opracowywania projektów GIS. Wybrane do zajęć przykłady obejmą tematykę z większości kierunków badawczych w geografii.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)