Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024L
4030-CABS-CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym. Zastosowanie klasycznych i instrumentalnych metod analizy chemicznej (miareczkowych, chromatografii cieczowej i gazowej, spektrofotometrii, atomowej spektrometrii absorpcyjnej, fotometrii płomieniowej) do badania wód naturalnych, ścieków, tkanek. Metody polowe badania zanieczyszczeń. Ograniczenia eksperymentalne w analizie śladów. Granice oznaczalności. Sposoby przedstawiania wyników analiz, zastosowanie metod statystycznych w analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
4030-BITEREN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe z biologii polegają na poznaniu wybranych gatunków roślin występujących w mozaice siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem cech budowy i biologii tych gatunków będących wyrazem adaptacji do życia w określonych abiotycznych i biotycznych warunkach środowiska. Przedstawiane są różne strategie życia oraz grupy ekologiczne roślin.

Strona przedmiotu
4030-HYDROB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych zastosowań. Wyjaśnienie zależności pomiędzy organizmami wodnymi i abiotycznymi elementami różnych typów środowisk. Opis założeń i podstawowych metod ochrony różnorodności biologicznej środowisk słodkowodnych.

Strona przedmiotu
4030-MŚ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, metodyce badań i zadaniach oraz podstawach prawnych funkcjonowania monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Rodzajach sieci obserwacyjnych, ich organizacji, zasadach organizacji i prowadzenia obserwacji. Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle wyników systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Strona przedmiotu
4030-OWP-CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów i stanu jakościowego wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń́ (średnia rzeczywista prędkość ruchu wody w warstwie wodonośnej, parametry dyspersji, dyfuzji, sorpcji oraz rozpadu i biodegradacji substancji migrującej). Ogniska zanieczyszczeń́. Hydrodynamiczne, hydrochemiczne zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń. Projektowanie stref ochronnych ujęć́ i zbiorników wód podziemnych. Projektowanie sieci monitoringu wód podziemnych.

Strona przedmiotu
4030-OWP-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów wód podziemnych. Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości i ilości wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń i ich parametry obliczeniowe. Projektowanie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych. Hydrodynamiczne, hydrochemiczne i geodynamiczne zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych oraz ich oddziaływanie na otoczenie przyrodnicze i gospodarcze. Strategia ochrony ilości i jakości zasobów wód podziemnych poprzez optymalizację systemu wodnogospodarczego i jego powiązań z otoczeniem przyrodniczym.

Strona przedmiotu
4030-PBCH-CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ćwiczeniach studenci poznają budowę, właściwości i funkcje związków organicznych występujących w komórkach, a także podstawowe metody stosowane we współczesnej biochemii i biologii molekularnej.

Strona przedmiotu
4030-PBCH-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólne zasady metabolizmu komórkowego. Enzymy i błony. Strategiczne cele metabolizmu. Pozyskiwanie energii: utlenianie związków organicznych. Pozyskiwanie energii: łańcuch oddechowy i fotosynteza. Synteza materiałów na potrzeby komórki. Regulacja szlaków metabolicznych. Metabolizm azotowy. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji: budowa DNA i replikacja; transkrypcja; synteza łańcucha polipeptydowego i fałdowanie białek. Na styku biochemii, biologii molekularnej i ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
4030-GIS-CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i udostępniania (webGIS) danych geograficznych w Systemach Informacji Geograficznej. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych w postaci modelu wektorowego, rastrowego oraz grid. Ćwiczenia obejmują przykłady wykorzystania GIS w analizie środowiska przyrodniczego. Na zajęciach jest wykorzystywane programowanie open source oraz komercyjne oraz platforma e-learningowa.

Strona przedmiotu
4030-GIS-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych w Systemach Informacji Geograficznej oraz ich udostępniania. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych w postaci modelu wektorowego i rastrowego.

Strona przedmiotu
4030-TS-CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację zdalnych metod i technik pozyskania informacji o środowisku i ich praktycznego zastosowania. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami oraz podstawowymi pojęciami, omówiony zostanie rys historyczny badań lotniczych i satelitarnych, rodzajami fotografii i zobrazowań wielospektralnych, podstawami fotogrametrii, metodyką interpretacji zdjęć lotniczych, algorytmami pozyskania i przetwarzania danych analogowych i cyfrowych. Szczególny nacisk położony został na zastosowanie badań naziemnych, lotniczych oraz satelitarnych w geologii, geomorfologii, hydrologii, roślinności, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, sytuacjach kryzysowych. Duża część zajęć poświęcona jest metodom przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
4030-TS-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację zdalnych metod i technik pozyskania informacji o środowisku i ich praktycznego zastosowania. W trakcie wykładu studenci zapoznani zostaną z: definicjami oraz podstawowymi pojęciami, omówiony zostanie rys historyczny badań lotniczych i satelitarnych, rodzajami fotografii i zobrazowań wielospektralnych, podstawami fotogrametrii, metodyką interpretacji zdjęć lotniczych, algorytmami pozyskania i przetwarzania danych analogowych i cyfrowych. Szczególny nacisk położony zostanie na zastosowanie badań naziemnych, lotniczych oraz satelitarnych w geologii, geomorfologii, hydrologii, roślinności, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, sytuacjach kryzysowych. Duża część zajęć poświęcona jest metodom przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
4030-ZOS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów kierunku "Ochrona środowiska" z podstawowymi zasadami i narzędziami ochrony środowiska stosowanymi dziś i przewidywanymi do stosowania w UE oraz w Polsce. Mowa o wszystkich rodzajach narzędzi od twardych nakazowo-fiskalnych do miękkich, w tym dobrowolnych. Z uwzględnieniem wszystkich poziomów zarządzania, tak terytorialnych, jak i branżowych oraz sfery komunikacji społecznej, edukacji oraz realizacji zasad demokratycznych- społecznego udziału. Wyjaśnienie roli instytucji i administracji środowiskowej Unii i Polski (rządowej i samorządowej). Student powinien znać podstawowe procedury oraz instytucje zajmujące się ochroną środowiska oraz zakresy ich odpowiedzialności.

Strona przedmiotu
4030-KTGŚ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologia: Praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej na zajęciach stacjonarnych. Student dokonuje samodzielnie rozpoznawania skał w terenie, zastosowania podstawowej wiedzy z zakresu stratygrafii, tektoniki, sedymentologii. Podejmuje samodzielna próbę odtworzenia kopalnych środowisk geologicznych na podstawie obserwacji w wybranych profilach skalnych. Celem jest poznanie budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich.

Botanika: Prezentacja wybranych typów zbiorowisk roślinnych, naturalnych i antropogenicznych, charakterystycznych dla subregionu chęcińskiego oraz łysogórskiego. Poznanie szaty roślinnej krainy Gór Świętokrzyskich.

Ochrona Środowiska: Zagadnienia z zakresu ochrony atmosfery, rzek, wód podziemnych i gleby przed zanieczyszczeniami chemicznymi, bakteriologicznymi i substancjami ropopochodnymi. Prezentowane są rozwiązania technologiczne stosowane w cementowniach, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów komunalnych, ujęć wody pitnej i stacji benzynowych.

Strona przedmiotu
4030-ZTPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 48 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie w zakresie wykorzystania aktualnych i archiwalnych zdjęć lotniczych do analizy środowiska geograficznego i sporządzania map przestrzennego zagospodarowania terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania materiałów teledetekcyjnych do pracy w terenie do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określania zależności między użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktaż z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych technik teledetekcyjnych (spektrometrii i bioradiometrii). Instruktaż geologiczny i z zakresu fizjologii roślin oraz zapoznanie z pomiarami fluorescencji a także połączniem badań teledetekcyjnych roślinności z pomiarami wykonanymi fluorymetrem. Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)