Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedm. wspólne i przedm. ścieżki, 2 rok, kierunek Geografia (licencjat), sem. letni 1900-2023L-lic-GF2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-1-APGIS-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jesteś po zajęciach z Podstaw Geoinformatyki I/II, ale nadal zastanawiasz się do czego Ci się GIS przyda? A może spodobała Ci się praca z danymi przestrzennymi, lecz zanim wybierzesz specjalizację, chcesz dowiedzieć się o tym więcej? Ten kurs pozwoli Ci poznać GIS od bardziej praktycznej strony. Poznasz konkretne narzędzia analiz przestrzennych, ich zastosowanie i problemy z nimi związane.

Strona przedmiotu
1900-1-CPO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka podstawowych zasad cyfrowego przetwarzania zdjęć satelitarnych, praktyka i teoria.

Strona przedmiotu
1900-1-CWT-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia terenowe służą nabywaniu praktycznych umiejętności związanych z analizą dostępnych danych i zbieraniem informacji w terenie. Mają charakter kompleksowy (łączący poszczególne dziedziny geografii fizycznej). Składają się ze szkoleń, pracy studentów pod kierunkiem opiekunów i samodzielnej pracy studentów. Poza zagadnieniami fizycznogeograficznymi ważne jest nabywanie umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia pracy w terenie, jak również wypracowanie poprawnych form kontaktów z miejscową ludnością.

Strona przedmiotu
1900-1-CWT-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie w zakresie sporządzania map zmian w przestrzennym zagospodarowaniu terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania materiałów teledetekcyjnych do pracy w terenie, do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określenia zależności między użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktarz z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych technik teledetekcyjnch (spektrometrii i biometrii). Instruktarz kartograficzny z zakresu lokalizacji punktów pomiarowych na mapie. Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań.

Strona przedmiotu
1900-1-CWT-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone są w terenie w wybranych dzielnicach Warszawy bądź gminach podwarszawskich, a następnie kontynuowane w pracowni komputerowej. Ich celem jest przekazanie studentom umiejętności z zakresu prowadzenia badań terenowych (w tym badań ankietowych, wywiadów, inwentaryzacji, obserwacji) oraz opracowywania uzyskanych tą drogą informacji.

Zajęcia ściśle łączą się z przedmiotem Metody badań społecznych 1900-1-MBS oraz Systemy Informacji Geograficznej 1900-1-SIG.

Zajęcia są istotne dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Strona przedmiotu
1900-1-GFS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z aplikacyjnym wymiarem geografii fizycznej kompleksowej. Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego (wprowadzenia teoretycznego do prezentowanych zagadnień) z dyskusją tematyczną.

Strona przedmiotu
1900-1-GFS(C)-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci stosują w praktyce wybrane metody i narzędzia badawcze stosowane w geomorfologii, geoekologii, hydrologii i klimatologii do rozpoznania uwarunkowań i oceny środowiska geograficznego oraz zapoznają się problemami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią.

Strona przedmiotu
1900-1-GTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Strona przedmiotu
1900-1-GPwG-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z gospodarki przestrzennej obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacja terytorialna państwa, administracja publiczną, podziałem zadań i kompetencji między różne szczeble zarządzania, planowaniem przestrzennym i zarządzaniem rozwojem terytorialnym.

Strona przedmiotu
1900-1-GPWB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzą do poznania podstawowych zasad graficznej prezentacji danych. Studenci poznają sposoby prezentacji danych, uczą się prawidłowo opracowywać graficzne załączniki do prac naukowych (wykresy, mapy).

Strona przedmiotu
1900-1-HOZ-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat metod oceny zmian obiegu wody w warunkach silnej antropopresji. Badany jest wzrost potrzeb wodnych, dostępność wody i zagrożenia związane z powodziami. Zwracana jest uwaga na praktyczne wykorzystanie wiedzy geograficznej do tego rodzaju analiz.

Strona przedmiotu
1900-1-MNE-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problematyki zróżnicowania narodowo-etnicznego, językowego i religijnego (wyznaniowego) Polski i Europy. Szczególny nacisk położony jest na omówienie sytuacji mniejszości we współczesnym świecie, będącą efektem przemian geopolitycznych w XX i na początku XXI w.

Strona przedmiotu
1900-1-OOGIS-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi przykładami oprogramowania GIS typu Open Source. Zajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne mające na celu poznanie możliwości analitycznych i graficznych wybranych programów oraz ich porównanie z oprogramowaniem komercyjnym. Studenci zapoznają się z terminologią, rozwojem i rynkiem wolnego oprogramowania GIS.

Strona przedmiotu
1900-1-SSD-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poruszają najważniejsze zagadnienia demograficzne.

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

- zmian liczby ludności, ruchu naturalnego, struktury płci i wieku

- migracji ludności,

- współczesnych tendencji migracyjnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
1900-1-SPM-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie ogólnych założeń idei "Systemu Przyrodniczego Miasta". Analiza podstawowych, z punktu widzenia funkcjonowania SPM, cech wybranych terenów zieleni w Warszawie typu parki, lasy itp.

Strona przedmiotu
1900-1-SIG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady dotyczą zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z wykorzystaniem oprogramowania GIS jako narzędzia w badaniach oraz zastosowań jako technologii w gospodarce i nauce.

Ćwiczenia mają na celu wykształcenie praktycznych umiejętności wyszukiwania informacji przestrzennej, jej analizy i wizualizacji.

Strona przedmiotu
1900-1-WPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuję problematykę związaną z procesami urbanizacji zachodzącymi we współczesnym świecie. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej przyczyn, przebiegu oraz skutków urbanizacji.

Strona przedmiotu
1900-1-ZOCH-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z różnymi koncepcjami planistycznymi i rodzajami zagospodarowania (infrastrukturą i usługami) na obszarach chronionych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
1900-1-ZMPDP-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady obejmują teoretyczne zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem cyfrowych danych przestrzennych.

Ćwiczenia zorientowane są na praktyczne nabycie umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych pozyskanych różnymi metodami geoinformatycznymi. Analizy przestrzenne bazować będą na oprogramowaniu z zakresu GIS i teledetekcji.

Ćwiczenia są realizowane w laboratorium komputerowym lub zdalnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)