Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia z ochroną środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-112EKO-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia z ochroną środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Ekologia: przedmiot i obiekt badań. Zakres badań (skala przestrzenna i czasowa). Podstawowe pojęcia ekologiczne. Poziomy organizacji życia (biosfera, ekosystem, populacja, osobnik) i stopień ich integracji. Skala globalna a problemy współczesnego świata. Zasoby odnawialne i nieodnawialne. Zróżnicowanie zasobów w skali globalnej. Krążenie materii i przepływ energii. Produktywność. Zmienność osobników i dobór naturalny. Relacje między osobnikami i pomiędzy osobnikami a środowiskiem. Interakcje międzygatunkowe. Ewolucja interakcji - koewolucja. Biocenoza, zbiorowisko, ekosystem. Sukcesja ekologiczna. Zmiany bioróżnorodności w czasie i przestrzeni. Ekologia a ochrona środowiska

Pełny opis:

Ekologia jako dyscyplina naukowa, zakres zainteresowań, definicja. Potoczne rozumienie ekologii, ekologia jako nauka o środowisku przyrodniczym. Geneza ekologii. Ekologia a problemy współczesnego świata. Podstawowe pojęcia ekologiczne (środowisko, siedlisko, czynnik ograniczający, populacja, ekosystem, itd.). Ekologia i nauka o ewolucji. Zmienność i dobór naturalny. Ekologiczne konsekwencje zróżnicowanej rozrodczości i przeżywania. Adaptacje. Strategie życiowe i ewolucja ich najważniejszych parametrów. Konflikty, kompromisy lub dylematy ewolucyjne. Teoria optymalizacji. Oddziaływania organizm-środowisko, tolerancja ekologiczna, nisza ekologiczna. Fizjologia i ekologia osobnika, bilans energetyczny. Populacja jako zbiór osobników. Interakcje pomiędzy osobnikami. Demograficzne parametry i procesy populacyjne. Populacje izolowane. Metapopulacje. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych: interakcje o charakterze interferencji i eksploatacji. Ewolucja interakcji biotycznych; koewolucja. Biocenoza jako zbiór osobników różnych gatunków. Struktura biocenozy. Różnorodność biologiczna i metody jej oceny. Koncepcja ekosystemu. Struktura troficzna, bioenergetyka łańcuchów pokarmowych. Produktywność ekosystemów. Sukcesja ekologiczna, klimaks. Ponadekosystemalne jednostki ekologiczne. Koncepcja krajobrazu ekologicznego. Perspektywy i tendencje rozwoju ekologii w Polsce i na świecie. Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska. Ochrona różnorodności biologicznej.

Literatura:

1. Weiner, J. 1999. Życie I ewolucja biosfery, PWN, Warszawa.

2. Begon, M.,Mortimer, M. 1989. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa, 356 s.

3. Falińska, K. 1996. Ekologia roślin. Podstawy teoretyczne, populacje, zbiorowiska, procesy. PWN, Warszawa.

4. Krebs, Ch. J., 1996. Ekologia. PWN, Warszawa.

5. Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R., 1996. Ecology. Individuals, Populations, and Communities. 3. wyd., Blackwell, 876 s.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii stosowanej w ochronie środowiska i ekologii. Zna przebieg podstawowych procesów ekologicznych (K_W02 OsI)

2. Wie, że eksperyment jest podstawą naukowego poznania świata (K_W03 OsI)

3. Zna globalne problemy środowiskowe oraz zastosowanie ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska (K_W05 OsI)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów kształcenia odbywa się w formie egzaminu testowego. Punktacja maksymalna 100 punktów, 60% punktów stanowi minimum pozwalające na zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kozakiewicz, Joanna Pijanowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.