Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wybranych grup roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216BWGR Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia wybranych grup roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE do wyboru na II i III roku studiów Igo stopnia, na kier. BIOLOGIA
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Specyfika warunków siedliskowych i różnorodność strategii przystosowawczych u roślin występujących w obrębie wybranych formacji roślinności zonalnej (wilgotne lasy równikowe, pustynie, stepy, roślinność twardolistna, lasy strefy umiarkowanej, tajga, tundra)

Różnorodność anatomiczno-morfologiczna roślin i ich przystosowania do specyficznych warunków środowiskowych.

Różnorodność fizjologiczna i biochemiczna roślin z różnych stref klimatycznych.

Pełny opis:

Morfologiczno-anatomiczne przystosowania roślin do różnych stref klimatycznych.

Różnorodność anatomiczno-morfologiczna roślin. Przystosowania do środowiska na przykładzie form życiowych i wybranych grup ekologicznych (np. sklerofity, sukulenty, halofity, liany, epifity) wchodzących w skład głównych formacji roślinności zonalnej (wilgotne lasy równikowe, stepy, pustynie, roślinność twardolistna, lasy strefy umiarkowanej, tajga, tundra).

Wykład

Typy metaboliczne roślin.

Struktura chloroplastów a ich aktywność fotochemiczna, na przykładzie roślin wyższych C3 i C4 oraz jednokomórkowych glonów ekstremofilnych.

Stresy, mechanizmy ich działania i przystosowania roślin.

Transformacje metaboliczne roślin indukowane przez środowisko.

Adaptacje roślin do warunków środowiskowych (natężenia i jakości światła, temperatury, zawartość wody i związków mineralnych, zasolenie, metale ciężkie). Systemy obronne i ochronne roślin.

Ćwiczenia

Fotosynteza i oddychanie roślin klimatu umiarkowanego i tropikalnego.

Przystosowania do czynników środowiskowych. Zmiany w metabolizmie jako reakcja na zmianę środowiska (barwniki fotosyntetyczne, aminokwasy, enzymy antyoksydacyjne, enzymy).

Enzymy markerowe i metabolity fotosyntezy C3, C4 i CAM (np. dehydrogenaza jabłczanowa, PEPC, aminotransferaza asparaginianowa, jabłczan, szczawiooctan).

Skład kompleksów chlorofilowo-białkowych, fluorescencja chlorofilu a, aktywność fotochemiczna fotoukładu I i II, zawartość adenylatów u roślin z wybranych środowisk.

Enzymy antyoksydacyjne - w reakcji na czynniki środowiskowe np. natężenie światła, temperatura, promieniowanie UV.

Przystosowania roślin do zasolenia ( oznaczanie metabolitów stresowych) oraz do warunków ograniczonego dostępu tlenu ( aktywność dehydrogenazy alkoholowej i tworzenie etanolu).

Transformacja metaboliczna C3-CAM u Mesembryanthemum crystallinum

Przystosowanie glonu C. merolae do zmiany jakości światła. Analiza fluorescencyjna i spektroskopowa barwników fikobilisomalnych.

Literatura:

1 Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.

2. Lack A.J., Evans D.E. 2003. Biologia roślin. Krótkie wykłady. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.

3. Podbielkowski Z. 1987. Roślinność kuli ziemskiej. WSiP, Warszawa.Roślinność kuli ziemskiej

4. Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. WSiP, Warszawa.

5. Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. WSiP, Warszawa.

6. Węglarska J., Węglarski K. 2006. Rośliny dalekiej Azji. Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań.

7. Haborne J.B. 1997. Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa

8. Hopkins W.G., Norman P.,Huner A. 2004. Introduction to plant physiology. Wiley.

9. Larcher W. 2003. Physiological plant ecology. Ecophysiology and stress physiology of functional groups. Springer.

10. Lambers H., F.Stuart Chapin III Thijs L. Pons 1998. Plant physiological ecology. Springer.

oraz materiały dostarczone przez prowadzących.

Efekty kształcenia:

Wiedza.

1.Student zna zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin (ze szczególnym uwzględnieniem cech mających wartość przystosowawczą w warunkach różnych stref klimatycznych) oraz rozumie funkcjonowanie organizmu jako całości (K_W01)

2.Zna różnorodność biologiczną na podstawowym poziomie i rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze, które ją kształtują (K_W02)

3.Zna ogólne uwarunkowania środowiskowe życia oraz wpływ czynników środowiskowych na rozwój i funkcjonowanie roślin(K_W12)

4.Rozpoznaje i wyjaśnia zjawiska z punktu widzenia biologii (K_W04)

5.Zna przyczyny przestrzennego rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej (ze szczególnym uwzględnieniem roslin lądowych) (K_W06)

6. Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody oraz zna ich powiazania z biochemią i fizjologią roślin (K_W06)

7.Rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii biochemiocznej, fizjologii roślin i biologii środowiskowej ((K_W02)

8. Zna molekularne metodystosowane w ekologii (K_W08)

Umiejetności

1.Student umie pod nadzorem opiekuna opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych, gromadząc odpowiednią dokumentację K_U16)

2.Potrafi samodzielnioe studiować poleconą literaturę i korzystać z zasobów internetowych (K_U17)

3.Potrafi przedstawić krytyczną analizę danych literaturowych w formie pracy pisemnej - eseju (K_U11)

4.Wykorzystuje język naukowy w dyskusjach i pracach pisemnych (K_U10)

5.Analizuje samodzielnie wskazane zagadnienia (K_U07)

6. Posiada umiejętność prezentacji multimedialnej zagadnień związanych przystosowaniem roślin do różnych stref klimatycznych (K_U12)

Kompetencje społeczne

1.Student poszerza zainteresowania w obrębie nauk biologicznych(K_K03)

2.Poznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników dla funkcjonowania społeczeństwa (K_K06)

3.Potrafi odpowiedzialnie i efektywnie pracować - samodzielnie i w zespole (K_K10)

4.Rozumie konieczność szkolenia zawodowego (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, wykonanie zadań, opracowanie tematu przekrojowego i prezentacja multimedialna na zadany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-02-18 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drożak, Halina Galera, Elżbieta Romanowska
Prowadzący grup: Anna Drożak, Halina Galera, Tomasz Krupnik, Paweł Pawlikowski, Elżbieta Romanowska, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Wioleta Wasilewska-Dębowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.