Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chór Wydziału Biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-111CWB-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chór Wydziału Biologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zarejestrować się na przedmiot mogą tylko osoby, które przeszły postępowanie kwalifikacyjne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w formie prób zespołowych, których celem jest przygotowanie programu koncertowego na chór mieszany a cappella.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Praca nad emisją głosu

2. Poznawanie zasad zapisu nutowego

3. Praca nad umiejętnością śpiewu zespołowego

4. Poznawanie repertuaru chóralnego polskiego i europejskiego z elementami historii muzyki (życiorysy kompozytorów, style i formy muzyczne)

Literatura:

nuty dostarczane przez dydygneta

Efekty uczenia się:

Student nabywa umiejętność pracy zespołowej oraz wielogłosowego śpiewu chóralnego. Poznaje różnorodny repertuar, zarówno świecki, jak i sakralny. Doskonali emisję głosu w zakresie niezbędnym do śpiewu w chórze. Doskonali słuch muzyczny oraz jest zaznajomiony z zapisem nutowym.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składają się dwa czynniki: przestrzeganie regulaminu chóru, z którym uczestnicy zostaną zapoznani w trakcie zajęć, obecności na próbach oraz udział w koncertach chóru. Maksymalna ocena, którą można uzyskać dla danej liczby nieobecności, przedstawia się następująco:

0-1 nieobecności: 5!

2 nieobecności: 5

3 nieobecności: 4+

4 nieobecności: 4

5 nieobecności: 3+

6 nieobecności: 3

7 i więcej: 2

Udział w koncertach: warunkiem zaliczenia na ocenę dostateczną jest uczestnictwo w trzech koncertach chóru. Za uczestnictwo w każdym kolejnym koncercie student uzyskuje podwyższenie oceny końcowej o jeden stopień.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Kamińska, Agnieszka Mostowska, Marta Szeliga
Prowadzący grup: Adela Kamińska, Agnieszka Mostowska, Marta Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Kamińska, Agnieszka Mostowska, Marta Szeliga
Prowadzący grup: Agnieszka Mostowska, Marta Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)