Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes w Azji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-BAZJ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biznes w Azji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs ma na celu przegląd aspektów prawnych, kulturowych i logistycznych prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Azji Płn. i Płd.-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Japonia, Singapur, Tajlandia, Wietnam). Zostaną przedstawione podstawowe regulacje traktatowe obowiązujące w relacjach pomiędzy RP i wymienionymi krajami oraz zostaną zarysowane podstawowe regulacje krajowe obowiązujące w poszczególnych państwach regionu mające wpływ na prowadzenie w nich działalności gospodarczej. W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z uwarunkowaniami kulturowymi, które wpływają na praktyki biznesowe i zarządcze w każdym kraju. Taki przegląd zapewni solidne podstawy do analizy kluczowych czynników środowiskowych, które wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej w tych gospodarkach. Poruszone zostaną również praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - możliwości biznesowe i wyzwania stojące przed zagranicznymi firmami oraz praktyki biznesowe i zarządcze. Dzięki temu studenci uzyskają dogłębne zrozumienie sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach. Umożliwi to studentom dalszy rozwój wiedzy specjalistycznej w wybranym przez nich zakresie, regionie i kraju.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs stanowi przegląd aspektów prawnych, kulturowych i logistycznych prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Azji Płn. i Płd.-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Japonia, Singapur, Tajlandia, Wietnam).

Pełny opis:

1.Wprowadzenie w tematykę zajęć, uwarunkowania kulturowe – historia i etykieta biznesowa w Azji - TŁU.

2. Wielostronne i dwustronne traktaty inwestycyjne istotne z punktu widzenia polskich inwestorów w Azji i azjatyckich w Polsce – BLA.

3. Znaczenie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku oraz Konwencji oraz Konwencji o przedawnieniu roszczeń w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 roku - BLA.

4. Znaczenie umów o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych – BLA.

5. Proces zakładania firmy i uzyskiwania certyfikatów eksportowych i importowych - TŁU.

6. Podstawowe zasady redagowania umów w międzynarodowym obrocie handlowym - BLA.

7. Dostęp do rynku – wsparcie dyplomacji ekonomicznej RP i UE - TŁU.

8.Podsumowanie zajęć i test pisemny (dwa z sześciu pytań) BLA/TŁU.

Literatura:

B. Skulska (red.) „Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń , 2009

K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.) „Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze”, Wydawnictwo Trio, Warszawa, 2004

M.Doyle „Doyle’s Practical Guide to Business Law in Asia”, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę o prawnym, gospodarczym i kulturowym kontekście wejścia na rynki w Azji oraz o możliwościach i wyzwaniach związanych z pracą w środowisku biznesowym.

Umiejętności:

Student wie jakich regulacji i gdzie może spodziewać się w poszczególnych krajach regionu.

Student potrafi w podstawowym zakresie korzystać z przepisów prawnych, publikacji i najnowszych wiadomości biznesowych w celu analizy warunków zakładania i rozwijania biznesu, jak również podejmowania strategicznych decyzji, dotyczących sposobu założenia działalności gospodarczej z kapitałem zagranicznym.

Świadomość:

Student ma świadomość problemów, przed którymi stoją inwestorzy zagraniczni oraz możliwych metod ich rozwiązania.

Dodatkowe umiejętności:

Znajomość historii gospodarczej i aktualnej sytuacji gospodarczej Azji

Poznanie głównych branż i firm w wybranych krajach Azji.

Zrozumienie otoczenia biznesowego w wybranych krajach Azji.

Zrozumienie w jaki sposób zarządzanie i różnice międzykulturowe wpływają na sposoby prowadzenia działalności gospodarczej w Azji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecności na zajęciach - dozwolona 1 nieobecność na zajęciach bez usprawiedliwiania.

Nadprogramowe nieobecności wymagają zaliczenia na dyżurach prowadzących.

Podstawą wystawienia oceny jest pisemne zaliczenie zajęć na ostatnich zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Lackoroński, Tomasz Łukaszuk
Prowadzący grup: Bogusław Lackoroński, Tomasz Łukaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs stanowi przegląd aspektów prawnych, kulturowych i logistycznych prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Azji Płn. i Płd.-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Japonia, Singapur, Tajlandia, Wietnam).

Pełny opis:

1.Wprowadzenie w tematykę zajęć, uwarunkowania kulturowe – historia i etykieta biznesowa w Azji - TŁU.

2. Wielostronne i dwustronne traktaty inwestycyjne istotne z punktu widzenia polskich inwestorów w Azji i azjatyckich w Polsce – BLA.

3. Znaczenie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku oraz Konwencji oraz Konwencji o przedawnieniu roszczeń w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 roku - BLA.

4. Znaczenie umów o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych – BLA.

5. Proces zakładania firmy i uzyskiwania certyfikatów eksportowych i importowych - TŁU.

6. Podstawowe zasady redagowania umów w międzynarodowym obrocie handlowym - BLA.

7. Dostęp do rynku – wsparcie dyplomacji ekonomicznej RP i UE - TŁU.

8.Podsumowanie zajęć i test pisemny (dwa z sześciu pytań) BLA/TŁU.

Literatura:

B. Skulska (red.) „Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń , 2009

K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.) „Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze”, Wydawnictwo Trio, Warszawa, 2004

M.Doyle „Doyle’s Practical Guide to Business Law in Asia”, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)