Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia picia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAPI-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia picia
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład dotyczy dziejów wybranych używek (m.in. wina, piwa i kawy), jako produktów kulturowych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Wchodzi w skład jednej z antropologicznych subdyscyplin, jaką jest antropologia jedzenia i picia.

Pełny opis:

Tematem wykładu są używki, jako element życia społecznego, przede wszystkim napoje alkoholowe, ich wzorce używania i powiązanego z nimi tabu. Zachowania związane z piciem, które są uważane za ważne dla całego porządku społecznego, dlatego picie jest definiowane i ograniczane zgodnie z podstawowymi motywami kultury. Może wiele nam powiedzieć o danej grupie, odzwierciedlać jego szczególne cechy, a także ramy kulturowe całego społeczeństwa.

Plan zajęć:

1. Wprowadzenie. Antropologiczne podejście do picia.

2. Zwyczaje związane z piciem - konteksty międzykulturowe.

3. Wybrane zagadnienia z historii wina: Od pradziejów po czasy nowożytne.

4. Aspekty religijne picia.

5. Wino w Gruzji. Studium przypadku.

6. Esencja tradycyjnego piwa afrykańskiego. Technologia domowego warzelnictwa

7. Z historii piwa w Europie

8. Konsumpcja piwa w Egipcie i Sudanie. Studium przypadku

9. Początki kultury kawy. Życie kawowe i kawiarniane w Turcji.

10. Kultura kawy w Europie.

11. Kawa w kulturze Sudanu.

Literatura:

R. J. Braidwood, et al., 1953, Did man once live by beer alone?, „American Anthropologist”, vol. 55, s. 515-526.

S. Charters, Wine and Society. The Social and Cultural Context of a Drink, Oxford 2006.

M. Cengiz Yildiz, Türk Kültür Tarihinde Kahve ve Kahvehane - Coffee and Coffee-House in Turkish Culture History, 18 June 2018.

M. Douglas (ed.), 1987, Constructive drinking: perspectives on drink from anthropology, Cambridge University Press. „Central European Journal of Medeicine”2007 379–391

P. A. McAllister, Xhosa Beer Drinking Rituals, Durham 2006.

N. Rapport, Natura ludzka: założenie i nadzieja antropologii, tłum. O. Kaczmarek i P. Stankiewicz, „Teksty drugie”, nr 1, 2018, s. 201–221

SIRC (The Social Issues Research Centre), 1998, Social and cultural aspects of drinking. A report to the European Commission.

C. M. Tucker, Coffee Culture.Local Experiences, Global Connections, Routledge 2017.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z antropologii jedzenia i picia. Posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. Zna najważniejsze procesy i idee społeczne, które wpływają na style konsumpcji. Potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe i potrafi wskazać główne ich tezy, oraz poddać je dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, przygotowanie 7-stronicowego referatu na podstawie przeczytanych lektur.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)