University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Anthropology of Drinking

General data

Course ID: 3102-LAPI-OG
Erasmus code / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Anthropology of Drinking
Name in Polish: Antropologia picia
Organizational unit: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology
Course groups: General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses
optional courses

Short description: (in Polish)

Wykład dotyczy dziejów wybranych używek (m.in. wina, piwa i kawy), jako produktów kulturowych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Wchodzi w skład jednej z antropologicznych subdyscyplin, jaką jest antropologia jedzenia i picia.

Full description: (in Polish)

Tematem wykładu są używki, jako element życia społecznego, przede wszystkim napoje alkoholowe, ich wzorce używania i powiązanego z nimi tabu. Zachowania związane z piciem, które są uważane za ważne dla całego porządku społecznego, dlatego picie jest definiowane i ograniczane zgodnie z podstawowymi motywami kultury. Może wiele nam powiedzieć o danej grupie, odzwierciedlać jego szczególne cechy, a także ramy kulturowe całego społeczeństwa.

Plan zajęć:

1. Wprowadzenie. Antropologiczne podejście do picia.

2. Zwyczaje związane z piciem - konteksty międzykulturowe.

3. Wybrane zagadnienia z historii wina: Od pradziejów po czasy nowożytne.

4. Aspekty religijne picia.

5. Wino w Gruzji. Studium przypadku.

6. Esencja tradycyjnego piwa afrykańskiego. Technologia domowego warzelnictwa

7. Z historii piwa w Europie

8. Konsumpcja piwa w Egipcie i Sudanie. Studium przypadku

9. Początki kultury kawy. Życie kawowe i kawiarniane w Turcji.

10. Kultura kawy w Europie.

11. Kawa w kulturze Sudanu.

Bibliography:

R. J. Braidwood, et al., 1953, Did man once live by beer alone?, „American Anthropologist”, vol. 55, s. 515-526.

S. Charters, Wine and Society. The Social and Cultural Context of a Drink, Oxford 2006.

M. Cengiz Yildiz, Türk Kültür Tarihinde Kahve ve Kahvehane - Coffee and Coffee-House in Turkish Culture History, 18 June 2018.

M. Douglas (ed.), 1987, Constructive drinking: perspectives on drink from anthropology, Cambridge University Press. „Central European Journal of Medeicine”2007 379–391

P. A. McAllister, Xhosa Beer Drinking Rituals, Durham 2006.

N. Rapport, Natura ludzka: założenie i nadzieja antropologii, tłum. O. Kaczmarek i P. Stankiewicz, „Teksty drugie”, nr 1, 2018, s. 201–221

SIRC (The Social Issues Research Centre), 1998, Social and cultural aspects of drinking. A report to the European Commission.

C. M. Tucker, Coffee Culture.Local Experiences, Global Connections, Routledge 2017.

Learning outcomes: (in Polish)

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z antropologii jedzenia i picia. Posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. Zna najważniejsze procesy i idee społeczne, które wpływają na style konsumpcji. Potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe i potrafi wskazać główne ich tezy, oraz poddać je dyskusji.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywność na zajęciach, przygotowanie 7-stronicowego referatu na podstawie przeczytanych lektur.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)