Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-DURF-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Nawiązanie do pracy Alexisa de Tocqueville’a „Dawny ustrój i rewolucja” w analizie czynników, które doprowadziły do wybuchu 14 lipca 1789 r. Omówienie zmian jakie w funkcjonowaniu państwa oraz świadomości społeczeństwa francuskiego przyniosła rewolucja francuska 1789 r.

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie dziejom społeczeństwa, instytucji państwowych oraz form życia publicznego we Francji od końca XVII wieku do 1799 r. Osią będzie tu zawarta w pracy Alexisa de Tocqueville „Dawny ustrój i rewolucja” opozycja między ancien regime’m a społeczeństwem post rewolucyjnym. Analizując kolejne rozdziały fundamentalnej pracy Tocquevilla będziemy zajmować się tymi elementami funkcjonowania państwa i jego wpływu na społeczeństwo, które doprowadziły do kumulacji napięć, a w konsekwencji do wybuchu rewolucji 1789 roku. Spróbujemy więc odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter miał system rządów we Francji od objęcia tronu przez Ludwika XIV. Czy monarchia absolutna była systemem z gruntu niewydolnym, jak zmieniła się wraz z kolejnymi władcami? Interesować nas będzie dlaczego rozluźnienie systemu feudalnego we Francji przyniosło więcej napięć niż jego konsekwentne trwanie w innych państwach europejskich. Czyli generalnie - czemu choć społeczeństwo francuskie było w XVIII w. najbardziej egalitarne w Europie, tam właśnie wybuchła rewolucja? Z drugiej strony będziemy analizować jak pod wpływem rewolucji zmieniało się społeczeństwo francuskie i otaczające je warunki: gospodarka, stosunek do religii, jak realizowało się uwolnione z okowów podziałów stanowych życie społeczne. Przyglądając się zmianom jakie przyniosła rewolucja spróbujemy określić jakiego człowieka chciała ukształtować i czy się jej to udało. Jaki i jak trwały wpływ rewolucja wywarła na Francuzach. We wszystkich wykładach będziemy powracać do fundamentalnego pytania Tocquevilla – „jakie było dzieło własne rewolucji”?

Literatura:

• H. Arendt, O rewolucji, Kraków 1991;

• B. Baczko,, Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki, Gdańsk 2010;

• J. Baszkiewicz, Francja nowożytna. Szkice z historii wieków XVII-XX, Poznań 2002;

• J. Baszkiewicz, Francuzi 1789-1794 : studium świadomości rewolucyjnej, Warszawa 1989;

• J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789-1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983;

• P. Gaxotte, Rewolucja francuska, Gdańsk 2001;

• F. Mélonio, Alexis de Tocqueville, Paris 2006; I. Murat, Colbert, Warszawa 1988.

Efekty uczenia się:

• K_W14 (P6S_WG) - student posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz historii;

• K_U14 (P6S_UU) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

• K_U07 (P6S_UK) - student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków

• K_U02 (P6S_UW) posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach. Test końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)