Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura logiczna w działaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-KLD-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura logiczna w działaniu
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest podniesienie zdolności komunikacyjnych studentów. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt semantyczny komunikacji. Zajęcia mają charakter konwersatorium. W trakcie spotkań będziemy analizować przykłady rzeczywistych wypowiedzeń, zarówno z przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Motywem przewodnim zajęć jest pojęcie kultury logicznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest podniesienie zdolności komunikacyjnych studentów. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt semantyczny komunikacji. Zajęcia mają charakter konwersatorium. W trakcie spotkań będziemy analizować przykłady rzeczywistych wypowiedzeń, zarówno z przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

Motywem przewodnim kursu jest pojęcie kultury logicznej.

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. Kultura logiczna

2. Podstawowe relacje semantyczne: wynikanie, sprzeczność, niezależność

3. Presupozycje

4. Argument z analogii, analiza przykładów

5. Ćwiczenia z parafrazowania

6. Ćwiczenia z analizy pojęciowej

7. Błędy w rozumowaniu

8. Debata oksfordzka na wybrany temat

Literatura:

Będkowski M. (2019): Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej. W: Studia semiotyczne 33.2.

Grice H. P. (1980): Logika a konwersacja. W: B. Stanosz (red.). Język w świetle nauki, 91-114.

Hołówka T. (2005): Kultura logiczna w przykładach. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymanek K. (2008): Argument z podobieństwa. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Efekty uczenia się:

Rozwój umiejętności komunikacyjnych, czyli:

 - Uwrażliwienie na lingwistyczny szczegół,

 - Porządkowanie procesu mówienia,

 - Nabycie zdolności precyzyjnego parafrazowania.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie egzaminu student formułuje uprzednio przygotowaną tezę, przedstawia trzy argumenty na jej rzecz, a następnie stara się tę tezę obronić w trakcie rozmowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Ziembicki
Prowadzący grup: Daniel Ziembicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Ziembicki
Prowadzący grup: Daniel Ziembicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)