Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia z filozofii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-SFJ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Studia z filozofii języka
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia i propozycje rozwiązań w zakresie pogranicza lingwistyki i filozofii. Będzie to kontynuacja rozważań z poprzednich lat. Główne tematy to: teoria wiedzy i podstawowych struktur rzeczywistości, ekstensjonalność- intensjonalność, sprawa teizmu i ateizmu, teoria mówienia, sprawa mowy w jej stosunku do działania ludzkiego i jego norm.

Zajęcia w r.a.2022/23 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Pełny opis:

Nazwy własne i problem tożsamości osobowej. Dawniejsze i aktualne teorie; propozycje rozwiązań.

Relacja `wiedza' - `istnienie'.

Teoria czasownika `powiedzieć'. Definicja funktora `on powiedział, że'. Problem tzw. performatywności.

Zjawisko tzw. mowy wewnętrznej.

Problem wartościowania. Wartościowanie praktyczne, moralne, etyczne.

Literatura:

Anscombe G.E.M. 1963. An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. Second revised edition. New York: Harper & Row.

Anscombe G.E.M. 1981. Metaphysics and the Philosophy of Mind. Oxford: Basil Blackwell.

Austin J.L. 1961. Philosophical Papers. Ed. by J.O. Urmson, G.J. Warnock. London – Oxford – New York: OUP.

Bogusławski A. 1998. Science as Linguistic Activity. Linguistics as Scientific Acitivity. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bogusławski A. 2007. A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. Warszawa: BEL Studio.

Bogusławski A., Drzazgowska E. 2016. Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. T. I-II. Warszawa. Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Danielewiczowa M. 2002. Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Falkenberg G. 1998. Sinn, Bedeutung, Intensionalitat. Der Fregesche Weg. Tübingen: Mohr Siebeck.

Frege G. 1977. Pisma semantyczne. Tłum. i oprac.: B. Wolniewicz. Warszawa: PWN.

Petrażycki L. 1930. Wstęp do nauki prawa i moralności.Warszawa: Hoesick.

Williamson T. 2000. Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford UP.

Witek M.. 2017. Spór o podstawy czynności mowy. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wittgenstein L. 1922. Tractatus logico-philosophicus. London: Routledge & Kegan Paul Ltd..

Wittgenstein L. 1984. Philosophische Grammatik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Wittgenstein L. 1997. Tractatus logico-philosophicus. Tłum. i Wstęp: B. Wolniewicz. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu filozofii języka

- umie analizować złożone problemy językowe

- potrafi dobrać narzędzia i metodologię do analizowanego materiału

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bogusławski, Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Andrzej Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bogusławski, Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Andrzej Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)