Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

African cultural linguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-AF-ACL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: African cultural linguistics
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The course focuses on the interdependencies between language and culture as investigated within theoretical frameworks of Cognitive and Cultural Linguistics and with reference to languages and cultures of Sub-Saharan Africa. Course requirements include active participation in class (presentation and discussion of assigned readings) and presentation of preliminary results of own research on a specific issue in a chosen African language.

Pełny opis:

The course aims at discussing basic concepts and research methods used in a broadly understood model of Cultural Linguistics, with a special focus on methodological assumptions of Cognitive Linguistics (motivated character of linguistic sign, categorization based on prototypicality and family resemblance, experiential base of conceptualization). Different cultural models reflected in languages (and conditioned by conceptualization processes, such as metaphor and metonymy) will be analyzed using examples of chosen topics (e.g. spatial orientation, kinship terms, terms of address, honorifics, expression of emotions). Illustrative material will come from languages and cultures of Sub-Saharan Africa.The students will conduct their own research project on a specific issue in an African language.

Literatura:

Book chapters and articles chosen according to students’ interests, e.g.

Dimmendaal, Gerrit J. 2015. The Leopard’s Spot. Leiden: Brill.

Heine, Bernd. 1997. Cognitive Foundations of Grammar. New York, Oxford: Oxford University Press.

Kövecses, Zoltán. 2005. Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge: Cambrigde University Press.

Kraska-Szlenk, Iwona. 2014. Semantics of Body Part Terms: General Trends and a Case Study of Swahili. LINCOM Studies in Semantics 6. München: LINCOM Europa.

Kraska-Szlenk, Iwona. 2018. “Address inversion in Swahili: Usage patterns, cognitive motivation and cultural factors”. Cognitive Linguistics 29/3: 545-584.

Kraska-Szlenk, Iwona. 2018. “Kinship metaphors in Swahili language and culture”. Studies in African Languages and Cultures, Vol. 52: 49-71.

Lakoff, George. 1987. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lakoff, George and Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By. Chicago/London: The University of Chicago Press.

Palmer, Gary B. 1996. Toward a Theory of Cultural Linguistics. University of Texas Press.

Sharifian, Farzad. 2011. Cultural Conceptualizations and Language. Amsterdam: John Benjamins.

Sharifian, Farzad. 2017 (ed.). Advances in Cultural Linguistics. London/New York/Singapore: Springer.

Sharifian, Farzad. 2017. “Cultural Linguistics and linguistic relativity”. Language Sciences 59: 83-92.

Sharifian, Farzad. 2017. Cultural Linguistics: Cultural Conceptualisations and Language. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Vossen, Rainer and Gerrit J. Dimmendaal (eds.). 2020. Oxford Handbook of African Languages.

Wierzbicka, Anna. 1997. Understanding Cultures Through Their Key Words. Oxford: Oxford University Press.

Wolff, Ekkehard H. (eds.) 2019. The Cambridge Handbook of African inguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

- has in-depth and detailed knowledge (including terminology, theory and methodology) in linguistic studies that has its application to cultural studies (K_W01)

- has extended knowledge of particular problems pertaining to cultures in a comparative perspective (K_W02)

- knows and understands advanced analysis and interpretation methods of various products of culture characteristic of chosen theories within the scope of linguistics (K_W06)

- knows and understands the rules of copyright and intellectual property management (K_W11)

- can acquire knowledge independently and enhance research skills as well as develop abilities to build a professional career (K_U03)

- can carry out a critical analysis and interpretation of language data in a way which is appropriate to cultural linguistics (K_U10)

- has superior skill at presenting detailed aspects within the scope of cultural issues of a chosen region (K_U18)

- has superior skill in substantive argumentation with the use of other authors’ views (K_U20)

- can actively cooperate and work in a group as well as forge relationships and build social relations (K_K02)

- is open to new ideas and trends as well as cultural diversity (K_K05)

- understands and appreciates the value of tradition and cultural heritage of one’s own country and of a chosen region (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Course requirements include:

- class attendance

- discussing assigned readings

- oral presentation of one article/book chapter

- a brief (oral and written) report on results of own research on a specific issue

Praktyki zawodowe:

no

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)