Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-FN-1-AIDLG-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach polskich
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Na zajęciach analizowane są i interpretowane teksty literatury greckiej różnych epok. Studenci zastanawiają się, czym jest interpretacja, poznają metody badań literatury, omawiają konteksty.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje analizę i interpretację tekstów przynależących do różnych rodzajów i gatunków literackich.

Starożytność:

Homer, Odyseja (fragmenty), tł. J. Parandowski.

Platon, Uczta, tł. W. Witwicki (lub inne)

Sofokles, Król Edyp (dowolne tłumaczenie).

Tukidydes, Wojna peloponeska (fragmenty), tł. K. Kumaniecki

Bizancjum:

Anna Komnena, Aleksjada (fragmenty), tł. O. Jurewicz

Nowożytność:

Greckie pieśni ludowe (wybór), tł. M. Borowska oraz inne tłumaczenia

Janis Makrijanis, Pamiętniki, tł. M. Borowska

Jorgos Wiziinos, Opowiadania (wybór), tł. M. Borowska

Aleksandros Papadiamandis, Opowiadania (wybór), tł. M. Borowska

Nowoczesność:

Konstandinos Kawafis (wybór poezji) tł. Z. Kubiak oraz inne tłumaczenia

Jorgos Seferis, Wybór poezji, tł. Z. Kubiak, M. Bzinkowski

Nikos Kazantzakis, Grek Zorba, tł. N. Chadzinikolau

Gazmend Kapllani, Krótki podręcznik przekraczania granic, tł. E. Szyler

Lena Kitsopulu, Nietoperze, Aqua Velva, tł. A. Biaduń

Literatura:

Literatura pomocnicza w języku polskim:

Seria: „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej” pod red. M. Borowskiej, t. I-XII

Z. Kubiak, Kawafis Aleksandryjczyk, Warszawa 1995.

P. Krupka (red.), Z Parnasu i z Olimpu, Warszawa 2004.

Z. Kubiak, Antologia poezji nowogreckiej, Warszawa 1970.

J. Strasburger, Poeci Nowej Grecji, Warszawa 1987.

N. Chadzinikolau, Literatura Nowogrecka 1453-1983, Poznań 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- podstawową wiedzę o miejscu języka greckiego pośród języków indoeuropejskich oraz znaczeniu dla rozwoju języków nowożytnych i współczesnych dyscyplin nauki

- współczesne kierunki teoretycznoliteracki, co pozwala mu na analizę i interpretację tekstu literackiego, w tym tradycyjne i współczesne metody pracy badacza tekstu dawnych epok

- najważniejsze gatunki literackie, uprawiane przez Greków od starożytności po współczesność

Umiejętności: absolwent potrafi

- przedstawić ustnie lub na piśmie w języku polskim lub nowogreckim proste problemy badawcze także z wykorzystaniem różnych źródeł i krytycznym powołaniem się na literaturę przedmiotu

- spójnie i logicznie argumentować z powołaniem się na opinie innych, polemizować krytycznie z argumentami innych i formułować wnioski

- dostrzegać cechy greckiego języka uczonego (katarewusy).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uświadomienia sobie ograniczonego zakresu własnej wiedzy i umiejętności

- dostrzeżenia potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych zwłaszcza przez pogłębianie biegłości językowej; elastycznie wyznacza kierunki własnego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Praca pisemna, przygotowanie do zajęć, znajomość omawianych tekstów, udział w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Janion
Prowadzący grup: Ewa Janion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)