Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Sytuacje kryzysowe w życiu dziecka i rodziny 2300-MS3-PSW-ST
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kędziora, K. (2012). Jeśli nie ubezwłasnowolnienie to co? Warszawa: PTPA.

Schier, K. (2014). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Wiszejko-Wierzbicka, D., Racław, M., Wołowicz-Ruszkowska, A. (2018). Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych

Wołowicz-Ruszkowska, A., McConnell, D. (2017). The Experience of Adult Children of Mothers with Intellectual Disability: A Qualitative Retrospective Study from Poland. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 30(3), 482-491. DOI: 10.1111/jar.12322.

Efekty uczenia się:

Wiedza

(K_W01) Zna podstawową aparaturę pojęciową

(K_W05) Posiada wiedzę na temat zagrożeń i problemów rodziny

(K_W08) Posiada wiedzę na temat interpretowania wyników i badań dotyczących zagrożeń i problemów rodziny

(K-W04) Zna mechanizmy powstawania zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny

(K_W06) Wie z jakich źródeł pozyskiwać informacje potrzebne do rozwiązywania problemów rodziny

(K_W11) Rozumie podstawy społeczne, środowiskowe zaburzeń w rodzinie

(K_W13) Wie jak rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych.

Umiejętności

(K_U13) Potrafi zdobywać informacje na tematy związane z rodziną i zestawiać dane istotne dla przygotowania opracowania wybranego problemu rodziny

(K_U01) Potrafi interpretować złożone zjawiska dotyczące problemów rodziny.

(K_U04) Potrafi proponować sposoby pomocy rodzinie

(K_U03) Potrafi rozmawiać o problemach społecznych prowadzących do zaburzeń funkcjonowania rodziny,

(K_U05) Umie stosować w praktyce wiedzę naukową w zakresie zagrożeń i problemów rodziny

(K_U09) Obserwuje, rozumie i interpretuje zachowania i postawy członków rodziny, w której występuje konkretny problem

(K_K03) Komunikuje się skutecznie niewerbalnie i werbalnie - w mowie i na piśmie

Kompetencje społeczne

(K_09) Nastawienie na obserwację, słuchanie, wspieranie

(K-K05) Posiada zdolność do radzenia sobie w sposób wspierający w emocjonalnie drażliwych lub kryzysowych sytuacjach

(K_K06) Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach – dopuszczane są dwie nieobecności w semestrze. Każda dodatkowa nieobecność będzie skutkować obniżeniem oceny o jeden stopień.

Praca na zajęciach – oczekuję, że studenci będą przygotowywać się do zajęć, czytać wskazane lektury i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, wyrażać opinie, wątpliwości, zdawać pytania, komentować głosy innych (w tym autorów tekstów).

Dodatkowe prace i zadania – każdy student będzie zobowiązany do przygotowania i wygłoszenia prezentacji (referatu) na wybrany temat w oparciu o materiały (literaturę, film) z zakresu tematyki zajęć.

Zakres tematów:

Czym jest rodzina? Ewolucje definicji rodziny. Procesy wewnątrzrodzinne. Przemiany ról społecznych kobiet i mężczyzn. Nowe macierzyństwo i nowe ojcostwo. Alternatywne modele rodziny.

Instytucje i organizacje działające na rzecz rodziny. Formy wsparcia rodzin.

Teorie kryzysów. Rodzaje sytuacji kryzysowych. Przebieg reakcji kryzysowej w zależności od rodzaju sytuacji. Specyfika interwencji kryzysowej.

Prawne podstawy wsparcia rodzin.

Czy wsparcie może być złe? Instytucje i deinstytucjonalizacja. Ubezwłasnowolnienie.

Sytuacje trudne w życiu dziecka / związane z dzieckiem: dzieci CODA, parentyfikacja, rodzeństwo osób z niepełnosprawnościami, rodzice z niepełnosprawnościami itd

Dylematy prokreacyjne: diagnostyka przedurodzeniowa, przesłanka niepełnosprawności jako wskazanie do przerwania ciąży – dylematy moralne

Wybrane sytuacje kryzysowe indywidualne i rodzinne: strata dziecka, niepełnosprawność/ choroba dziecka itd., zaniechanie opieki (np. oddanie dziecka do instytucji)

Niewłaściwe wykonywanie obowiązków rodzicielskich. Psychiczne opuszczenie dzieci, czynne odrzucenie. Konsekwencje niewłaściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich: ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich, instytucja rodziny zastępczej i prawnego opiekuna.

Współczesne modele rodzicielstwa, zmiany w strukturze rodziny: współrodzicielstwo, rodzicielstwo mono-parentalne, macierzyństwo zastępcze i inne.

Metody dydaktyczne:

pokaz, film, dyskusja, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.