Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce 2200-1S222
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa w szczególności:

1. M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2019

2. R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of international investment law, Oxford 2008

3. Z. Douglas, The International Law of Investments Claims, Cambridge 2009

4. A. Newcombe, L. Pardell, Law and Practice of Investment Treaties, Wolter Kluwer, Alphen aan den Rijn 2009

Literatura uzupełniająca w szczególności:

1. M. Bors, Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część pierwsza, Studenckie Zeszyty Naukowe 2014, Zeszyt 24 http://sknp.umcs.pl/wp-content/24/Pojecie%20i%20status%20inwestora.pdf

2. P. Kosiński, Rola prawa krajowego w międzynarodowych sporach inwestycyjnych, Studia Iuridica Toruniensia 2011, Tom VIII http://wydawnictwoumk.pl/prod_74294_Studia_Iuridica_Toruniensia_t._82011.html

3. M. Świątkowski, Czy wyrok sądu stanowi "inwestycję" w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji? [w:] Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, red.: M. Łaszczuk et al., Warszawa 2012

4. M. Pyka. Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Uzyskanie wiedzy na temat specyfiki oraz podstaw prawnych stosunków łączących państwa i inwestorów zagranicznych.

Uzyskanie wiedzy o relacji pomiędzy normami należącymi do tej dziedziny prawa a normami prawa międzynarodowego publicznego oraz normami prawa prywatnego.

Uzyskanie wiedzy na temat podstaw prawnych rozstrzygania o przedmiotowym zakresie ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa inwestycyjnego i jego znaczeniu dla skuteczności dochodzenia tej ochrony w arbitrażu inwestycyjnym.

Uzyskanie umiejętności prawidłowego interpretowania zjawisk prawnych z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego w skali globalnej, regionalnej i krajowej.

Przygotowanie do pracy na stanowisku wymagającym podstawowej kompetencji i wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa inwestycyjnego zarówno w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Wynik końcowego zaliczenia pisemnego, który kształtuje ostatecznie ocenę - zaliczenie pierwszej części zajęć na ocenę wyższą niż dostateczna polega na przygotowaniu kwestionariusza obejmującego pytania dotyczące zagadnień istotnych dla ustalenia sytuacji prawnej inwestora zagranicznego. Ocena jest średnią ocen wystawionych przez obu prowadzących.

Zakres tematów:

W czasie wykładów dotyczących cywilnoprawnych aspektów działalności inwestorów zagranicznych w Polsce rozważane będą w sposób szczególny następujące zagadnienia:

1. Prawo krajowe, w tym prawo prywatne międzynarodowe i jego znaczenie dla określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego ochrony w międzynarodowym prawie inwestycyjnym – dr hab. Bogusław Lackoroński.

2. Prawo właściwe dla określenia statusu prawnego inwestycji zagranicznej oraz skuteczności nabycia praw do poszczególnych jej elementów – dr hab. Bogusław Lackoroński.

3. Prawo właściwe dla określenia statusu inwestora zagranicznego – dr hab. Bogusław Lackoroński.

4. Pojęcie inwestycji i inwestora zagranicznego w międzynarodowym prawie inwestycyjnym oraz w wybranych BIT, których stroną jest Polska – dr hab. Bogusław Lackoroński.

5. Inwestycje zagraniczne w rozumieniu BIT, których stroną jest Polska, oraz ich poszczególne składniki z punktu widzenia polskiego prawa cywilnego – dr hab. Bogusław Lackoroński.

6. Nabycie składników mienia konstytuujących inwestycję w świetle polskiego prawa krajowego i jego znaczenie dla możliwości korzystania z ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa inwestycyjnego - dr hab. Bogusław Lackoroński

7. Krajowe środki ochrony inwestycji zagranicznych w polskim prawie – dr hab. Bogusław Lackoroński.

8. Znaczenie prawa krajowego przy rozstrzyganiu kwestii jurysdykcyjnych (ratione materiae i ratione personae) – dr hab. Bogusław Lackoroński.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Lech Jaworski, Bogusław Lackoroński 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.