Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Składnia 3202-S1OGS22e
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium jest zaliczane na podstawie obecności studentów na zajęciach, a także na podstawie egzaminu końcowego w formie testu.

Egzamin pisemny - test składający się z trzech zadań

1. Analiza zdania prostego jednoczłonowego

2. Analiza zdania prostego dwuczłonowego

3. Analiza zdania złożonego

Odpowiedzi oceniane w skali punktowej max. 100 pkt.

Pytanie 1 - 30 pkt.

Pytanie 2 - 40 pkt.

Pytanie 3 - 30 pkt.

Zalicza 50 pkt.

Oceny za test:

50 pkt. - 3 dostateczny

51 – 62pkt. 3+ dostateczny plus

63 - 74 pkt. 4 dobry

75 - 86 pkt. 4+ dobry plus

87 – 98 pkt. 5 bardzo dobry

99 - 100 pkt. 5! celujący

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Konwersatorium - 30 godz. (1 ECTS)

- samodzielne przygotowanie do każdych zajęć (konwersatorium) = ok. 30 godz. (1 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu = ok. 30 godz. (1 ECTS)

RAZEM ok. 90 godz.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą

Zakres tematów:

Pełny spis kolejnych tematów.

1. Jednostki składni. Wyraz, związek wyrazowy, zdanie. Luźne łączliwe i stałe związki wyrazowe. Współrzędne i podrzędne związki między wyrazami. Typy połączeń wyrazowych. Segmentacja tekstu na materiale językowym.

2. Zdanie. Definicje. Interpretacje i charakterystyki zdania. Analiza tradycyjna i nowoczesna.

3. Człony zdania, Główne i poboczne. Wyodrębnianie członów zdania na materiałach językowych.

4. Zdanie proste. Predykacja. Zdanie rozwinięte i nierozwinięte. Zdanie jednoczłonowe i dwuczłonowe. Analiza podanych przykładów. .

5. Typy zdań jednoczłonowych, na podstawie analizy podanych przykładów. Zdanie pełne i niepełne. Kwestie interpretacyjne.

6. Funkcjonalne typy zdań. Analiza materiałowa.

7. Struktura formalna zdania prostego. Schematy podstawowe. Analiza strukturalna na materiale wybranych przykładów.

8. Struktura semantyczna zdania prostego. Komponenty tej struktury. Analiza semantyczna na materiale zdań przykładowych.

9. Aktualne rozczłonkowanie zdania ( temat i remat ). Połączenie wszystkich typów analizy w formę wieloaspektowego opisu zdania.

10. Zdanie złożone. Podmioty i predykacje. Typy zdań współrzędnie złożonych.Analiza materiałów językowych

11. Typy zdań podrzędnie złożonych. Klasyfikacja logiczno-gramatyczna. i formalno-gramatyczna.

12. Klasyfikacja strukturalno-semantyczna zdań podrzędnie złożonych. Połączenie wszystkich typów klasyfikacji. Analiza materiałowa.

13.Zdania złożone bezspójnikowe. Przykłady i analizy.

14. Zdania wielokrotnie złożone. Struktury ponadfrazowe. Materiały z rosyjskiej prasy. Przykłady i analizy.

15. Utrwalanie materiału i umiejętności praktycznych. Analizy konstrukcji składniowych wszystkich typów.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia konwersatoryjne prowadzone są metodą aktywną. Części teoretyczne mają charakter otwarty. Wykładowca wyjaśnia kwestie sporne, problemy ,które studenci oceniają jako trudne. Sprawdzanie wiadomości w początkowej fazie zajęć na podstawie wykonywanych zadań. Na część praktyczną składają się analizy tekstów, tworzenie określonych zespoleń i zastosowanie ich w szerszym kontekście, analizowanie materiałów tekstowych, w tym rozbiory zdań.

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Nieobecności są zaliczane cząstkowo.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 2.170
Ewa Gazdecka 8/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1.610
Ewa Gazdecka 6/6 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 2.156
Ewa Gazdecka 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)