Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekohydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-EKH-HK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekohydrologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ekohydrologia łączy wiedzę z zakresu ekologii i hydrologii. Jej przedmiotem badań są obiekty hydrologiczne znajdujące się w granicach zlewni.

W realizacji ćwiczeń pomocna jest znajomość pakietu ArcGIS.

Tryb prowadzenia:

w sali
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Ekohydrologia zakłada, że nadrzędne są czynniki abiotyczne, które kontrolują przebieg procesów biologicznych. Możliwe jest także sterowanie przebiegiem procesów hydrologicznych przez kształtowanie za pomocą czynników biotycznych. Jest to tzw. paradygmat "dual regulation" podwójnego sterowania.

W ramach wykładów przewidziane są zajęcia wyjazdowe do Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi;

W przypadku ćwiczeń przewiduje się prace terenowe w dolinie Wisły, gdzie prowadzone jest ocena zagospodarowania warszawskich starorzeczy.

Pełny opis:

Wykład dotyczy następujących zagadnień:

- Jak zwiększyć odporność środowiska w erze antropocenu.

- Paradygmaty ekohydrologii i zasada "dual regulation"

- Jak właściwości zlewni kształtują jej reakcje na opad i transport rozotworów i osadów.

- Sposoby szacowania punktowych i rozproszonych źródeł zanieczyszczeń wody.

- Teoria "river continuum" i główne parametry biotyczne w opisie środowiska rzecznego.

- Problem eutrofizacji Jeziora Sulejowskiego.

Ćwiczenia składają się z dwóch części. Pierwsza ma za zadnie przybliżyć stosowane w Polsce oceny stanu i odporności jezior w okresie poprzedzającym wejście do UE, oraz współczesne podejście zgodne z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. W drugiej części ćwiczeń analizowane są zdolności buforowe stref brzegowych wybranych starorzeczy na terenie Warszawy. Badane są możliwości możliwości zwiększenia odporności zbiorników poprzez zmiany zagospodarowania przestrzennego. Wyniki 2 części opracowywane są w Power Poincie i referowane pod koniec ćwiczeń. Prace terenowe i opracowanie wyników wykonywane są w grupach 2 osobowych.

Nakład pracy studenta:

Wykłady 20%

Udział w sesji wyjazdowej 5%

Ćwiczenia w sali 25%

Praca własna;

Studia literaturowe 5% Przygotowanie eseju 10%

Własne prace terenowe 20%

Przygotowanie prezentacji i zreferowanie wyników 15%

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., 1987, Ocena naturalnej podatności jezior na degradację i roli zlewni w tym procesie. Wiad. Ekol., 33, 3, 279-289

Kajak Z., 2001, Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych PWN Warszawa

Nowicka B., Nadolna A. , Bałandin M. ,2012, Shorezone Functionality Index – Lake Charzykowskie, Poland: Full Report for EULAKES Project Ref. Nr. 2CE243P3

Nowicka B., Bałandin M., Nadolna A., 2017, Sensitivity of a large flow-through lake to meteorological condition and anthropogenic stress (hydromorphological assessment). Geographia Polonica. vol. 90, iss. 4, pp. 401-415 doi: https://doi.org/10.7163/GPol.010

Siligardi M., Zennaro B., Nowicka B., Nadolna A., 2016, SFI – Metoda oceny funkcjonalności stref brzegowych jezior. Gospodarka Wodna 12; ISSN: 0017-2448 e-ISN 2449-9439; 410-417

-Soszka H., Kutyła S., 2015, Obserwacje hydromorfologiczne jezior. IOŚ-PIB, Warszawa

Soszka H., Pasztaleniec A., Koprowska K., Kolada A., Ochocka A., 2012, Wpływ przekształceń hydromorfologicznych jezior na zespoły organizmów wodnych –przegląd piśmiennictwa.Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 51: 24-52

Zalewski M. (red.), 2002, Guidlines for the integrated management of the watershed. UNEP,

Zalewski M., Wagner-Lotkowska I., 2004, Integrated Wateeshed Management Ecohydrology @ Phytotechnology Manual, UNESCO, Paris.

Zalewski M. (red.) Ekohydrologia. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

K_W02 student zna i rozumie

- skomplikowane powiązania między ekologią, hydrologią i działalnością człowieka;

- opis właściwości zlewni i szacowania transportu osadów i roztworów;

- problem eutrofizacji wód powierzchniowych i i źródła biogenów;

- konflikty funkcjonalno przestrzenne w strefach ochronnych stref brzegowych jezior

- zasady gospodarowania przestrzennego w zlewni.

K_U05 student umie:

- opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz- prawidłowo - interpretować korzyści i konflikty pomiędzy procesami przyrodniczymi i potrzebami człowieka;

- wyjaśnić różnice w ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych wynikające ze zmiany metodyki badań;

- zaplanować i przeprowadzić pracę badawczą i zaprezentować wyniki

K_K05 podejmuje działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie eseju 50%

Zaliczenie ćwiczeń:

średnia z oceny z 2 części 40%

przygotowanie do ćwiczeń aktywność podczas zajęć 10%

Obecność na zajęciach obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (2 nieobecności) konieczne jest ustalenie z prowadzącym formy nadrobienia i zaliczenia zaległości. W przypadku większej liczby nieobecności decyzje zależą od KJD.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)