Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of American Cinema (Historia kina amerykańskiego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW014-AM
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of American Cinema (Historia kina amerykańskiego)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie historii kina amerykańskiego, wybranych gatunków i filmów.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie historii kina amerykańskiego, wybranych gatunków i filmów. Poszczególne wykłady dotyczyć będą takich zagadnień kina w USA jak:

1. początki kina

2. kino nieme

3. klasyczny i post-klasyczny Hollywood

4. kino współczesne

5. wybrane gatunki kina amerykańskiego (western, film noir, science fiction, horror)

6. wybrane zagadnienia kina amerykańskiego (cenzura; kino czarne w USA; główne teorie interpretacyjne filmów)

Literatura:

Główny podręcznik do wykładu:

* Richard Barsam & Dave Monahan Looking at Movies - An Introduction to Film (3rd Edition)

* wybrane artykuły i rozdziały z innych źródeł

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą historii kina w USA oraz jego konteksty społeczne i polityczne

* zna i rozumie rolę kina w kulturze Stanów Zjednoczonych

* rozróżnia różne okresy i gatunki w historii kina amerykańskiego

* jest świadomy różnic pomiędzy poszczególnymi okresami w historii kina

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych przejawów współczesnego kina w USA

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kina w USA

* jest świadomy różnic kulturowych między USA a Europą

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie produkcji filmowej w USA

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin testowy.Ocena ostateczna:

* ponad 90% – 5

* 85-89% – 4+

* 80-84% – 4

* 70-79% – 3+

* 60-69% – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)