Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie wirusów w biotechnologii i medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-236ZWBTM
Kod Erasmus / ISCED: 13.404 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie wirusów w biotechnologii i medycynie
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów.

Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie lub innej dziedzinie.

Pełny opis:

1. Zastosowania wirusów w technikach rekombinacji DNA (całe wirusy, ich elementy regulacyjne, enzymy kodowane przez wirusy). Konstrukcja wektorów, kosmidy, fagmidy i tworzenie bibliotek genowych.

2. Wirusy jako wektory w systemach nadprodukcji białek heterologicznych. Wykorzystanie elementów genetycznych wirusów do konstrukcji wektorów ekspresyjnych (promotory faga T7 lub faga lambda, gen polimerazy faga T7).

3. Wektory oparte o wirusy eukariotyczne jako narzędzie do transferu obcego DNA i ich zastosowanie w terapii genowej.

4. Technika Phage display i jej użycie w biologii molekularnej, przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii medycznej.

5. Wirusy jako szczepionki i nośniki szczepionek.

6. Zastosowania wirusów bakteryjnych w diagnostyce i terapii. Terapia bakteriofagami przeciw patogenom bakteryjnym: w rolnictwie i hodowlach zwierząt, przeciw infekcjom bakteryjnym u ludzi oraz użycie bakteriofagów w przemyśle.

7. Wirusy onkolityczne i wirusowa terapia przeciwnowotworowa.

8. Wykorzystania wirusów w inżynierii materiałowej i nanotechnologii.

9. Wirusy jako czynniki o wysokim potencjale bioterrorystycznym.

10. Wirusy jako modele badawcze oraz narzędzie do badania biologii komórki i funkcjonowania obrony gospodarza (np. systemy CRISPR).

Literatura:

Literatura jest podawana na bieżąco przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego wykładem student:

Ma pogłębioną wiedzę w wybranych obszarach biotechnologii mikroorganizmów, roślin, zwierząt, przemysłowej, medycznej oraz inżynierii komórkowej i inżynierii genetycznej.

Wykazuje znajomość aktualnego stanu wiedzy w głównych działach biotechnologii; ma wiedzę dotyczącą: terminologii przyrodniczej w zakresie wirusologii, mikrobiologii i genetyki (w j. polskim i j. angielskim), najnowszych badań, odkryć i ich zastosowań w biotechnologii, medycynie czy biologii molekularnej.

Ma wiedzę dotyczącą znajomość i rozumienie metodologii stosowanej w biotechnologii, testowania hipotez i znaczenia eksperymentu.

Wykazuje znajomość zasad planowania badań, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych, w tym wirusów i ich elementów genetycznych.

Ma szeroką wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów biotechnologii pozwalającą na dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.

Ma wiedzę dotyczącą samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, opracowywania wyników własnych badań w formie nadającej się do dyskusji, oceny lub publikacji.

Potrafi zbierać i opracowywać dane wykorzystując różne narzędzia badawcze i bioinformatyczne, potrafi wykonać złożone operacje analityczne z użyciem ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych.

Wykazuje umiejętność posługiwania się językiem nowożytnym (j. polski i j. angielski) w stopniu umożliwiającym korzystanie ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej poświęconej szeroko pojętej biologii molekularnej.

Zbiera dane empiryczne i dokonuje ich interpretacji oraz wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji z różnych źródeł, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

Wykazuje umiejętność wyciągania wniosków oraz formułowania sądów na podstawie danych z różnych źródeł.

Wykazuje umiejętność przedstawiania prac i doniesień naukowych dostępnymi środkami komunikacji werbalnej.

Analizuje rynek w zakresie produktów biotechnologicznych.

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Aktywnie aktualizuje wiedzę przyrodniczą, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii mikroorganizmów oraz wirusów, i jej zastosowania praktycznego.

Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i biologii mikroorganizmów, ich znaczeniu oraz potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są zaliczane jeśli student: (i) uczestniczył w co najmniej 85 procentach zajęć; (ii) aktywnie uczestniczył w zajęciach, szczególnie w dyskusjach, (iii) wykonywał zadania zlecone do samodzielnego opracowania, (iv) pracował na zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie w toku zajęć uzyskał (opisane w sylabusie jako przedmiotowe efekty kształcenia).

Szczegółowe warunki zaliczenia zajęć: Egzamin polegający na przygotowaniu dwóch referatów (prezentacja ustna) w oparciu o wybrane przez siebie publikacje z zakresu zastosowania wirusów w biotechnologii i/lub medycynie oraz obecność na wykładach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlińska
Prowadzący grup: Monika Adamczyk-Popławska, Monika Radlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)