Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-226ZZKMZ-en brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak oraz oocyty i zarodki myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas mejozy, zapłodnienia, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych).

Strona przedmiotu
1400-216BKWN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz poznają metody pracy stosowane przy oczyszczaniu białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych.

Strona przedmiotu
1400-235BPCM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów, który ze względu na treść można podzielić na dwie części.

Pierwsza dotyczy chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu metabolicznego i zaburzeń naczyniowych. Omówione zostaną przyczyn tych chorób, ich przebieg i mechanizmy rozwoju powikłań, a także stosowane terapie.

Druga część dotyczy analizy wyników badań klinicznych oraz problematyki dobrania, w oparciu o te wyniki, optymalnej terapii.

W części tej omówione zostaną także metody wczesnej diagnostyki oraz proces poszukiwania nowych leków, badania ich skuteczności oraz przeprowadzenie ich rejestracji.

Strona przedmiotu
1400-227ChMPiD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-228FAR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Farmakognozja jest nauką zajmującą się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości biologiczne mające znaczenie w lecznictwie. Nowoczesne podejście do farmakognozji wymaga przedstawienia nie tylko surowców, składników chemicznych i sposobów ich otrzymywania, ale także biosyntezy substancji czynnych oraz mechanizmu ich oddziaływania na organizm człowieka.

Zakres tematów

1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji

2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych

3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody chromatograficzne i spektralne).

4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych

5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi

6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym

Strona przedmiotu
1400-228GM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej i krytyczne na nie spojrzenie. Tematyka obejmować będzie między innymi:

Omówienie nowych technologii stosowanych w badaniach genetycznych i terapiach chorób genetycznych, jak na przykład NGS czy CRISPR/CAS9. Postęp w genetyce nowotworów i podejścia do ich leczenia.

Nowe metody terapii chorób rzadkich.

Diagnostyka przedurodzeniowa.

Zastosowanie technik wysokoprzepustowych do badania chorób z komponentą genetyczną od monogenowych poprzez oligogenowe do wieloczynnikowych.

Strona przedmiotu
1400-228CHNE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Choroby neurologiczne traktowane są obecnie przez WHO jako jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Stanowią grupę jednostek, których przyczyną są zaburzenia prawidłowego funkcjonowania obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzują się heterogennym obrazem klinicznym zależnym od regionu układu nerwowego zaangażowanego w proces patogenny. Analiza transkryptomu człowieka wykazuję, że ponad 60% białek ulega ekspresji w układzie nerwowym a ponad 1000 genów ma podwyższoną ekspresje w mózgu w stosunku do pozostałych tkanek. Tak więc udział czynników genetycznych w etiopatogenezie chorób neurologicznych jest oczywisty. Badania genetyczne pozwoliły na zidentyfikowanie szeregu genów, których mutacje stanowią podłoże chorób neurologicznych, szereg prowadzonych badań pozwala na zrozumienie patologii poszczególnych jednostek jak również wprowadzenie badań diagnostycznych i zindywizualizowanej terapii w odniesieniu do coraz większej liczby jednostek.

Strona przedmiotu
1400-237KM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów i studentek zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz laboratorium.

Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia ich uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania w biologii i medycynie.

Laboratorium umożliwia studentom i studentkom zapoznanie się z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych.

Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów".

Strona przedmiotu
1400-217MNiTP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, mikroRNA). Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, najważniejsze geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i współczesne metody leczenia; personalizacja terapii.

Strona przedmiotu
1400-227MARM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i patologii, z uwzględnieniem :

- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkch normy i zaburzeń metabolicznych,

- badania metabolizmu leków w organizmie,

- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych,

- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz

- nauki samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych w warunkach normy, patologii i interwecji farmakologicznej.

Strona przedmiotu
1400-226MLDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe zasady diagnostyki chorób pasożytniczych zwierząt i ludzi na podstawie modeli laboratoryjnych. W obecnych warunkach klimatycznych, wraz ze wzrostem ruchu turystycznego i aktywności migracyjnej ludności, należy spodziewać się rozprzestrzeniania się patogenów. Dlatego potrzebny jest specyficzny pomiar diagnostyczny. Studenci zapoznają się z zasadami identyfikacji pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Prowadzenie zajęć w oparciu o naukę online umożliwi studentom poznanie istniejących baz danych biologicznych, molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz ich wykorzystanie, co jest niezbędne do krytycznej analizy sytuacji epidemiologicznej.

Strona przedmiotu
1400-218MPChC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Choroby cywililacyjne stały się plagą XXI wieku.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój tych chorób, oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki.

Strona przedmiotu
1400-227PCHP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od inwazji pasożytów do choroby pasożytniczej: interakcje pasożyt- żywiciela na poziomie molekularnym, organizmalnym i między gatunkami. Molekularne markery patogeniczności pasożytniczych pierwotniaków i helmintów. Molekularne mechanizmy transmisji pasożytów krwi z udziałem wektorów. Epidemiologiczny obraz uwarunkowanej genetycznie swoistej odpowiedzi przeciw pasożytom z różnym skutkiem przebiegu inwazji u żywiciela. Strategie zapobiegające szerzeniu się chorób pasożytniczych.

Schorzenia pasożytnicze:

- choroby tropikalne: malaria, świdrowce, przywry krwi, filariozy;

- helmintozy glebo-pochodne: glisty,tęgoryjce, włosogłówka;

- pierwotniaki pasożytnicze:Cryptosporidium parveum,Giardia intestinalis, Entamoeba sp. Naegleria sp., Acanthamoeba sp.

- zoonozy:Toxoplasma gondii, tasiemczyce, bąblowica, włosień kręty,glista psia.

Strona przedmiotu
1400-228EDPB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej: I. epidemiologii, II. Inowacyjnych strategii konstrukcji antybakteryjnych szczepionek, III. Nowych trendów konstrukcji leków antybakteryjnych.

Strona przedmiotu
1400-227WL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów zwierzęcych, cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające RNA; (iii) wybrane zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń;

2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;

3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;

4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi.

Strona przedmiotu
1400-226ZZKMZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak oraz oocyty i zarodki myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas mejozy, zapłodnienia, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych).

Strona przedmiotu
1400-236ZWBTM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów.

Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie lub innej dziedzinie.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)