Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie (Ścieżka społeczno-ekonomiczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PSEM-SE
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie (Ścieżka społeczno-ekonomiczna)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z poszczególnymi etapami procesu badawczego oraz przygotowania pracy naukowej (konceptualizacja, operacjonalizacja, pozyskiwanie danych z różnych źródeł, opracowanie wyników, redakcja tekstu oraz wizualizacja postępów w pracy badawczej).

Pełny opis:

Celem proseminarium jest:

- przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych metod naukowych oraz wybranych metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej w toku przygotowywania pracy licencjackiej;

- zapoznanie studenta z etapami procesu badawczego oraz przygotowania pracy naukowej oraz konceptualizacją i operacjonalizacją pracy licencjackiej (w tym określenie problematyki pracy, problemów badawczych, zakresu pracy, postawienie pytań badawczych i hipotez, wybór metod badawczych);

- poznanie sposobów wyszukiwania źródeł informacji;

- uzyskanie wiedzy na temat redagowania tekstu;

- poznanie narzędzi służących wizualizacji postępów w pracy badawczej (prezentacji procesów i zjawisk przedstawianych w pracy licencjackiej).

Proseminarium: 2 ECTS (50 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach 30 godz. Wkład własny studenta 20 godz., w tym zapoznanie z literaturą 10 godz., studiowanie metod i technik badawczych 10 godz.

Literatura:

Babbie E., 2006, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Nauk. PWN

Pieter J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Weiner J., 2009, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wyd, Nauk PWN, Warszawa.

Oraz literatura związana z tematem pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W07, K_W09, K_W10 K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U12, K_K01, K_K02, K_K06.

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA: zna zasady konceptualizacji (formułowanie problemu badawczego i hipotez) oraz operacjonalizacji pracy naukowej oraz narzędzia prezentacji zjawisk ze względu na rodzaj techniki badań naukowych (obserwację, wywiad, analiza materiałów bibliograficznych); potrafi korzystać z literatury, pozyskiwać informacje z bazy danych oraz innych właściwie dobranych źródeł (także w języku angielskim, uznanym obecnie za język komunikacji międzynarodowej); zna zasady technicznej redakcji tekstu oraz sposoby konstruowania przypisów, podpisów rycin, tabel, załączników.

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi samodzielnie zastosować odpowiednie metody ilościowe i jakościowe do zbierania i analizy materiału empirycznego w badaniach przestrzennych, potrafi analizować zebrane informacje, wyciągać syntetyczne wnioski, dokonywać interpretacji zgromadzonych informacji; formułować opinie; posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i rozwiązania problemu badawczego; potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

POSTAWY: ocenia krytycznie przydatność i możliwości zastosowań określonych metod i technik badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności). Ocena dokonywana jest na podstawie aktywności studenta podczas proseminarium, postępów w realizacji pracy licencjackiej, jakości prezentacji oraz umiejętności uzasadnienia uzyskanych wyników. Uczestnik proseminarium zobowiązany jest do przynajmniej jednej prezentacji w semestrze wybranego zagadnienia (na podstawie literatury) lub postępów w realizacji pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia proseminarium jest ustalenie ze Studentem tematu pracy licencjackiej, przygotowanie przez Studenta rozbudowanego konspektu pracy licencjackiej oraz wybór Opiekuna pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Krzysztof Górny, Anna Grzegorczyk, Marcin Solarz, Waldemar Wilk, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Solarz, Tomasz Wites
Prowadzący grup: Krzysztof Górny, Anna Grzegorczyk, Magdalena Skorupska, Marcin Solarz, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)