Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM4-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praca nad wykonaniem pracy magisterskiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, nabycie umiejętności pisania pracy naukowej

Pełny opis:

Omawianie ogólnych zasad pisania prac naukowych (kontynuacja seminarium I-III): kompozycja pracy, ogólne zasady edytorskie, sposoby cytowania literatury w tekście prac. Dobór poprawnych metod analizy materiału źródłowego, dotyczących różnych aspektów badań z zakresu meteorologii i klimatologii. Dyskusja metod prezentacji uzyskiwanych wyników. Przygotowanie i omówienie przez studentów kolejnych części pracy, przedyskutowanych wcześniej z opiekunem pracy. Próba syntezy uzyskanych wyników oraz weryfikacja głównych tez pracy dyplomowej. Sformułowanie wniosków końcowych.

Literatura:

1. Kaczmarek S., Kaczmarek S., Kazimierczyk J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Zek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.96.

2. Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. WGSR UW, Warszawa.

3. Such J., Szymański J., Szcześniak M. (red.), 1996, Rozważania o poznaniu naukowym, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.

4. Weiner J., 1998, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.152

Dobór innej, specjalistycznej literatury zależny od wybranego zagadnienia badawczego (tematu pracy magisterskiej).

Efekty uczenia się:

Wiedza

– zna podstawową terminologię stosowaną w zakresie geografii fizycznej, głównie meteorologii i klimatologii

– rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku,

– zna podstawy statystyki opisowej i matematycznej w zakresie pozwalającym na analizę zjawisk geograficznych,

– objaśnia zróżnicowanie klimatu w różnych skalach przestrzennych,

– objaśnia funkcjonowanie systemu klimatycznego.

Umiejętności :

– poprawnie posługuje się terminologią naukową, wykorzystaną w pracy dyplomowej,

– wyszukuje i selekcjonuje informacje z literatury,

– wykorzystuje materiały kartograficzne i różnorodne bazy danych o środowisku dla celów pracy dyplomowej,

– wybiera i stosuje poprawnie metody analizy danych geograficznych, niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej,

– potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dla celów pracy dyplomowej oraz rozwijać swoje umiejętności, korzystając z literatury oraz nowoczesnych technologii,

– poprawnie formatuje tekst pracy dyplomowej oraz umie opracować stronę graficzną pracy dyplomowej,

– przedstawia w formie referatu oraz prezentacji multimedialnej wyniki swojej pracy (wiedzę geograficzną dotyczącą pracy dyplomowej).

– na podstawie wykonanych analiz wyciąga wnioski natury ogólnej.

Kompetencje społeczne

– jest krytyczny w przyjmowaniu informacji z różnych źródeł,

– ma świadomość swojej wiedzy i potrzeby dalszego doskonalenia zawodowego oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy,

– docenia wartość badań naukowych z punktu widzenia rozwoju nauki i zastosowań jej w praktyce,

– docenia precyzję języka naukowego oraz poprawność i skuteczność stosowanych metod i narzędzi badawczych,

– wykazuje gotowość do upowszechniania osiągnięć naukowych

– jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych oraz konieczności cytowania źródeł wykorzystanych w opracowaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja postępów pracy magisterskiej, w tym jedna dotycząca najważniejszych wyników uzyskanych w pracy i wniosków, które na ich podstawie można wyciągnąć.

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

- napisanie protokołu z zajęć.

W sytuacji nieobecności na zajęciach należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia nowy termin wystąpienia.

By zaliczyć seminarium należy, oprócz wyżej wymienionych wymagań formalnych, złożyć pracę. Praca powinna być zaakceptowana i sprawdzona w systemie Plagiat przez opiekuna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poziom wystąpień (referowanie kolejnych części pracy magisterskiej omówionych wcześniej z opiekunem pracy) oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusji).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.